OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

บัตรทอง 30 บาทใช้ไม่ได้ที่ รพ.ตาคลี และที่สวรรค์ประชารักษ์

     “สิทธิ” หมายถึง ความชอบธรรมที่บุคคล ใช้ยันกับผู้อื่นเพื่อคุ้มครอง หรือ รักษาผลประโยชน์ อันเป็นส่วนพึงได้ของบุคคลนั้น “สิทธิผู้ป่วย” จึงหมายถึง ความชอบธรรมที่ผู้ป่วยจะพึงได้รับเพื่อคุ้มครองหรือ รักษาผลประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติไว้ให้ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ อีกทั้งกฎหมายยังได้กำหนดให้ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิ ได้รับการรักษาพยาบาล จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง การป้องกันและรักษาต้องจัดให้แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อ เหตุการณ์ ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือก ปฏิบัติ เนื่องจาก ความแตกต่างด้าน ฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะ ของความเจ็บป่วย ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสุขภาพในมาตรฐานที่ดีที่สุดตามฐานานุรูป โดยไม่มีการเลือก ปฏิบัติ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ รีบด่วน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึง ว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ การยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการยุติการรักษาเพื่อชะลอความตาย ผู้ป่วยอยู่ในภาวะอันตรายเสี่ยง หากศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอโรงพยาบาลจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมเพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้ถึงที่สุด ขอบอกว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และบัญญัติอยู่ในใจของผู้มีหน้าที่ให้การดูแลและรักษาที่เรียกว่า ”จริยธรรม”

     บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกว่า บัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค หลอกให้คนไทยดีใจแต่ก็ได้ผลคนจน คนรวยแห่ใช้บัตรทองกันอย่างภาคภูมิใจ ในสิทธิพิเศษในการรักษา และการได้มาของบัตรทอง ต้องมีซื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือบุคคลที่มาอยู่อาศัย แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน และไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่มีสิทธิตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม หรือไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ จึงได้บัตรทอง แต่มีข้อยกเว้นไว้สำหรับ ผู้ประสบภัยจากรถใช้บัตรทองได้หลังจากได้ใช้สิทธิ์ค่ารักษาที่ได้จากบริษัทประกันหรือจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถครบแล้ว เจ้าของรถที่ไม่ทำประกัน ผู้ขับขี่รถที่ไม่ทำประกัน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท และต้องชำระเงินค่ารักษาเองไม่เกิน 15,000 บาท แปลไทยเป็นไทยได้ความว่า ใครเกิดอุบัติเหตุจากรถไม่ว่ากรณีใด ให้ใช้สิทธิของ พ.ร.บ. ก่อน ค่ารักษา 15,000 บาท ถ้ายังเจ็บหนักต้องรักษาต่อค่อยมาใช้บัตรทอง 30 บาท กฎกติกาเหล่านี้กำหนดไว้เพื่อปฏิบัติ แล้วเรื่องอย่างถ้ามีชาวบ้าน ทำไร่ ทำนา มีรถจักรยานยนต์เก่าๆราคาไม่กี่พันบาทมีไว้ใช้ไปไร่ ไปนา ขี่เข้าเมืองบ้างพอให้ตำรวจจราจร จับ ปรับ ไม่มีใบขับขี่ ไม่มี พ.ร.บ. ไม่สวมหมวกกันน๊อค ไว้พอให้ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ขอตำรวจให้ปล่อยไปพอได้ใจชาวบ้าน เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ใหญ่จริง พึงพิงได้ เลือกตั้งครั้งต่อไป กาให้ไม่อยากฝากเอาใบขับขี่จากตำรวจในเมืองได้ หรือชาวบ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ อุบัติภัย ไม่รักษาวินัยจราจร ไม่ปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา แล้วจึงหาทางแก้ไข เงินไม่มีค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางก็ต้องหาหยิบยืมจากคนอื่น ดอกเบี้ยไม่ว่าจ่ายค่ายาโรงพยาบาลก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากัน

     26 มีนาคม 2552 นายนิพนธ์ อิ่มจิตร บ้านอยู่หมู่4 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ขับรถมอเตอร์ไซด์ ล้มสลบไป มารู้ตัวอีกที่อยู่ที่ โรงพยาบาลตาคลี ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น คิดค่ารักษา 1,069 บาท ต่อมา ร.พ.ตาคลี ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ตรวจรักษา ที่นี่คิดค่ายา 4,808 บาท จ่ายเงินเสร็จออกจาก ร.พ.มาในเวลาบ่ายวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2552 และยังค้างค่าเอ็กซเรย์สมอง ที่ยังค้างจ่ายเพราะวันออกจาก ร.พ.หาได้เท่านั้นจริงๆ เรารู้ว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำตามกฎหมายที่วางไว้ให้ถือปฏิบัติ เนื่องจากนายนิพนธ์ฯ ไม่มีทั้งใบขับขี่ และไม่มี พ.ร.บ. จึงต้องจ่ายเงินค่ารักษาเองไม่เกิน 15,000 บาท คนไทยฟังภาษาไทยเข้าใจ แล้วคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรแพทย์ผู้รักษาเขาไว้ใช้ในช่วงเวลาไหน คนไม่มีเงิน มีสิทธิในการรักษาพยาบาลหรือไม่ จะด้วยนายนิพนธ์ฯ ไม่มีเงินไปทำใบขับขี่ หรือไม่มีเงินไปทำ พ.ร.บ.กับรถมอเตอร์ไซด์คันเก่าๆ เป็นคนขาดจิตสำนึกที่ดี ไม่รักษาวินัยจราจร หรือไม่ปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัย จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายบ้านเมือง แต่นายนิพนธ์ฯ ยังมีสิทธิผู้ป่วยในการได้รับการรักษา อยู่ไม่ใช่หรือ การที่ ร.พ.ตาคลี เรียกเก็บเงินก่อนการรักษาเพราะรู้ว่านายนิพนธ์ไม่มีทั้งใบขับขี่และ พ.ร.บ. จึงไม่รักษาทันที ร.พ.ประจำอำเภอทำอย่างนี้แต่ก็ยังดีที่ส่งตัวไปรักษาต่อที่ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ นายแพทย์ เฉลิม ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการ เขียนนโยบายแปะไว้ข้างฝาว่าจะดูแลคนป่วย และญาติ ด้วยความเมตตากรุณา กำหนดภารกิจไว้ยิ่งใหญ่คือการดูแล รักษาสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ ให้มีความแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย แต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วเราจะรักษาฟื้นฟูให้สู่สภาพเดิมให้ดีที่สุด แล้วเป็นไง เขียนไว้แต่ทำไม่ได้

     เรื่องนี้ถ้าเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ผู้รักษาสำนึกสักนิดว่าพวกตนมีหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันควบคุม และรักษาโรคภัย ไปถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน แล้ว ชาวบ้านยากจนคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม สลบได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนั้นด้วยเหตุชาวบ้านไม่มีค่ารักษาพยาบาล ใช้เวลารักษา 3 วันต้องถึงกับให้ออกจากโรงพยาบาลในเวลาบ่ายของวันอาทิตย์ ไม่โหดร้าย ทำลายจิตใจของคนยากคนจนเกินไปหรือเปล่า ที่เขาว่ากันว่า “คนไม่มีเงินหนึ่ง คนไม่มีบารมีหนึ่ง คนไม่มีพวกหนึ่ง” มีเรื่องมีราวขึ้นมาเมื่อไรติดคุกทุกที หรือถ้ามีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ต้องลุ้นกันว่าตาย หรือรอด ยังเป็นจริงอยู่ในสังคมไทยที่นักการเมืองและผู้มีอำนาจมักพูดเสมอว่า ที่ทำอยู่นี้ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

     เรื่องนี้เห็นทีต้องถามนักการเมืองที่ชื่อวิทยา แก้วภราดัย คนใหญ่ คนโต ผู้มีทั้งบารมี มีเงิน และมีพวกพ้องมากมาย และนายแพทย์ ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ถามนายแพทย์ ประเทือง ตียะไพบูลย์สิน ผอ.รพ.ตาคลี และนายแพทย์ เฉลิม ศักดิ์ศรชัย ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ดูว่าคนไม่มีเงิน ไม่มีพวก ไม่มีบารมี อย่างนายนิพนธ์ อิ่มจิตร ขี่รถมอเตอร์ไซด็ล้มได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่มีใบขับขี ไม่มี พ.ร.บ. จะพิจารณาให้ได้รับการรักษา ใช้สิทธิ์ บัตรทอง 30 บาท ได้หรือไม่ ถ้าผิดกฎหมายทำไม่ได้ ก็ให้ใช้สิทธิผู้ป่วย ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้หรือไม่เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานให้ถือปฏิบัติโดยทั่วไป เพราะเชื่อว่าในเมืองไทย คนขับรถไม่มี พ.ร.บ. ไม่มีใบขับขี่มีอีกจำนวนมาก ท้ายสุดขอฝากอีกนิดหนึ่งถ้า ผอ.ร.พ.ตาคลี และผอ.ที่สวรรค์ประชารักษ์ บอกเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ขอบอกใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย ร.พ.ตาคลี และใบเสร็จที่ออกจาก ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ ฉบับจริง เก็บไว้เป็ยอย่างดี เพื่อใจไว้บางที่รัฐมนตรีวิทยาฯ จะลงมาตรวจสอบจะได้มอบให้...

 

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ