OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้าพัฒนาเกาะกลางถนนขนดินขายชาวบ้าน

     ถ้านโยบายของนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อธิบดีกรมทางหลวง ที่ว่าไว้ว่า “ภารกิจของกรมทางหลวงมิใช่เพียงแค่การสร้าง ทาง เท่านั้น หากคือการสร้าง วิถี เพื่อเชื่อมโยงความเจริญจากส่วนกลางสู่ทุกภูมิภาค สร้างความมั่นคงของชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นรากฐานให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และปากท้องของประชาชน รวมทั้งสร้างสมดุลกับธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน กรมทางหลวง มีความรับผิดชอบในการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงทุกประเภทรวมระยะทางกว่า 50,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ และได้รับงบประมาณเพื่อบริหารจัดการสูงเกือบ 50,000 ล้านบาทต่อปี และมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิบัติงานอย่างบูรณาการกับชาวกรมทางหลวงทุกคน โดยขอให้พวกเราตระหนักร่วมกันว่าเราคือ ข้าราชการ ที่มีภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีหน้าที่สำคัญในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ดังนั้น การจะทำการสิ่งใดต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุด เพื่อประเทศชาติและประชาชน”

     นโยบายต่างๆ ที่ได้มอบไว้ เพื่อให้บุคลากรกรมทางหลวงทุกคนได้มีกรอบและแนวทางการทำงานร่วมกันตามกฎ ระเบียบของทางราชการสามารถปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผลงานของกรมทางหลวงเป็นที่ประจักษ์ของสังคม เป็นที่ยอมรับของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ให้บริการโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะส่งผลให้กรมทางหลวงเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมงานทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อที่จะได้ร่วมสร้างกรมทางหลวงของเราให้เจริญและยั่งยืนสืบไป

     นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ให้นโยบายไว้ฟังแล้วดูดี แต่จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงฝ่ายไหนนำไปปฏิบัติบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม แต่ที่ แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า นั้นพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อนโยบายที่อธิบดีกรมทางหลวงให้ไว้ ทั้งในหลักนิติธรรม คือ การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หลักความโปร่งใส คือ การที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการการทำงานของแขวงการทางในทุกกระบวนงาน

     ใกล้สิ้นเดือนกันยายนของทุกปี เรามักได้เห็นหน่วยงานของราชการส่วนใหญ่ตั้งใจทำงานกันอย่าจริงจัง การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในช่วงนี้หรือช่วงไหนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องดีประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ แต่บางครั้งก็ทำให้คิดว่าทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้ จำเป็นต้องทำด้วยหรือ บางอย่างที่ทำนั้นมันขัดกับความรู้สึก ด้วยเห็นว่าไม่เหมาะที่จะทำควรนำเงินงบประมาณไปทำอย่างอื่นที่จำเป็น เร่งด่วนที่เกิดประโยชน์มากกว่า หรือที่เขาว่ากันว่าสิ้นเดือนกันยายนหน่วยงานไหนใช้เงินงบประมาณไม่หมดต้องส่งคืน ซ้ำร้ายอดได้เพิ่มในปีงบประมาณหน้า ปีนี้เงินเหลือไม่ได้ต้องใช้ให้หมด โครงการซื้อไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ใครคิดโครงการได้รีบเสนอนาย ส่วนนายรีบอนุมัติ ทำให้เสร็จก่อนเดือนกันยายน ใครทำงานดีไม่ดี เข้าตานายหรือไม่ ได้เห็นกันคิดเป็น โครงการทำง่าย ได้เงินทอนเหลือใช้ มีลุ้นได้ 2 ขั้น และนี่คือที่มาของ ”แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้าพัฒนาเกาะกลางถนนขนดินขายชาวบ้าน”

     บนถนนพหลโยธิน (ชัยนาท-ตากฟ้า) พื้นที่รับผิดชอบของ แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า จะพบว่าบริเวณเกาะกลางถนนมีการเร่งพัฒนาเกาะกลางระยะทางไม่ต่ำกว่า 5 กิโลเมตร มีรถตักดิน ทะเบียน ตฉ 3816 กรุงเทพมหานคร (ป้ายแดง) ขุดตักดินจากเกาะกลางใส่รถบรรทุกดิน หลายคัน นำออกไปขายให้ชาวบ้านถมที่ เร่งทำกันเต็มที่ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา จากการขยันขันแข็งทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงวันหยุดจึงมีคำถามตามมามากมาย “ดินที่ขุดจากเกาะกลางถนนขุดตักนำไปขายให้ชาวบ้านได้อย่างไร จะเอาส่วนไหนของสมองคิด ก็หาเหตุผลไม่ได้ถ้าไม่ใช่ ”คนพวกนั้นร่วมกันลักดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของหลวงขาย” และเรื่องนี้คงเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งที่ว่าไว้ “ทรัพย์สินของหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ “ พิสูจน์กันได้เอาเรื่อง แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้าพัฒนาเกาะกลางถนนขนดินขายชาวบ้าน เป็นโจทย์คำถาม ที่นายศุภฤกษ์ รัตนศิริ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงคงต้องรู้เรื่องนี้ดีมากกว่าใคร และนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ให้นโยบายในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

     เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมการขุดตักดินขายชาวบ้านทราบว่า ผอ.แขวงฯ สั่งให้พัฒนาเกาะกลางถนนปลูกต้นไม้ไว้ต้อนรับอธิบดีกรมทางหลวง เรื่องการเตรียมการต้อนรับถ้าเป็นจริง เรื่องนี้อธิบดีกรมทางหลวงมีส่วนเกี่ยวข้องในทางเวรกรรมเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องต้องมาตรวจงานที่ แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ผอ.แขวงฯ ได้สั่งผักชีมาโรยหน้า ในทางคดีอาญา ลักดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของหลวงขาย อธิบดีกรมทางหลวง อาจจะไม่เกี่ยว แต่เรื่องความผิดทางกรรมเวร ท่านเกี่ยวด้วยเต็มๆ เพราะท่านไม่มาเรื่องที่ว่าไม่เกิด เรื่องนี้ต้องเรียกร้องไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลเรื่องการทุจริต คอรัปชั่นในวงราชการ ลงมาตรวจสอบพิสูจน์เพื่อให้เห็นว่า “ทรัพย์สินของหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ “ และ ”คนพวกนั้นร่วมกันลักดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของหลวงขาย” ทำผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดด้วย...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ