OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ส.ป.ก.4-01 ที่ จ.น่านอีกนานไหมจะแก้ไขได้

     เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวชิ14318 มีภารกิจไปพบผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในจังหวัดน่าน วันนั้นเราพบกันที่ หมู่บ้านนวราษฎร์ หมู่ที่ 5 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน ในการพบปะกันเราได้พูดคุยกันหลายเรื่องเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น และแน่นอนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยรวม คือปัญหาหนึ่งที่เราได้พูดคุยกัน ปัญหาความยากจน ประชาชนมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ปัญหาหนี้สิน และหลายๆปัญหาที่เป็นปัญหาปากท้องของชาวบ้าน ปัญหาเหล่านี้เกินกว่า มหาวชิ14318 จะแก้ไขได้ ซึ่งในข้อเท็จจริงทุกคนรู้และเข้าใจในปัญหาเหล่านี้ดี แต่จะมีใครจะแก้ไขอย่างจริงจังนั่นคงเป็นคำถามที่มหาวชิ14318 ไม่ต้องการคำตอบ หลายปัญหาของชาวบ้านในการพูดคุยในวันนั้นปัญหาเอกสารสิทธิหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ใบที่” ส.ป.ก.4-01 ที่ชาวบ้านมีถือครองไว้ไม่มีประโยชน์ ใบที่ ส.ป.ก.4-01 ที่มีอยู่นี้มีค่าเท่ากระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นหนึ่งเท่านั้นไม่มีราคาค่างวดอะไรเลย

     “ใบที่” มีค่าเท่ากระดาษหนังสือพิมพ์ไม่มีราคา ชาวบ้านพูดมาเป็นปัญหาต้องอธิบาย สอบถามได้ความว่า ใบที่ ส.ป.ก.4-01 ที่ ส.ป.ก.แจกให้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย จะนำไปกู้สหกรณ์หรือสถาบันการเงินอื่น เดือดร้อนเงินลงทุน หรือกู้ยืมให้ลูกเรียนหนังสือหรือก็ไม่ได้ เมื่อสอบถามได้ความว่า ส.ป.ก.4-01 ฉบับผู้ถือที่ถือครองไว้อยู่ในเขตป่าไม้ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าใครเอามาเราจะยึดคืนเป็นคำอธิบายที่ชาวบ้านได้รับจากเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.น่าน ทำให้ไม่มีชาวบ้านคนไหนนำไปสอบถามอีกเลยเนื่องจากกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะยึดคืน ถึงจะรู้ว่าไม่มีราคาคุณค่าแต่อย่างใดก็เก็บไว้ดีกว่าคืน ต่างก็เก็บไว้ทุกครัวเรือน

     เมื่อรู้ว่า ใบที่ มีปัญหาก็ถือโอกาสอธิบายกับชาวบ้านว่า ใบที่ของชาวบ้านหลายคนไม่มีค่า แต่กระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นเดียวมีค่ามากกว่านัก หยิบหนังสือพิมพ์สยามรัฐขึ้นมาบอกชาวบ้านว่าทุกหน้าของหนังสือพิมพ์ มีราคา มีคุณค่ามีประโยชน์มากมายแล้วแต่ใครจะพิจารณาหาคุณค่าของหนังสือพิมพ์ พูดถึงหน้าเศรษฐกิจ ถ้าอ่านแล้วพิจารณาจะรู้ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไร หน้าสังคม หน้าการเมือง หน้าบันเทิง หน้ากีฬา และทุกๆหน้าเมื่ออ่านแล้วคิดจะรู้ว่าทุกหน้ามีประโยชน์ แม้กระทั่งหน้าโฆษณา ถ้าดูดีๆ จะรู้ว่าสินค้าที่นำมาโฆษณาอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ สินค้าประเภทไหนน่าสนใจ เหมาะสมกับราคาที่ได้มาถึงประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้น จึงสรุปกับชาวบ้านว่าหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ที่ถืออยู่ในมือนี้มีประโยชน์ทุกๆหน้า และหนังสือพิมพ์ทั่วไปที่ชาวบ้านได้อ่านอยู่ทุกวันนี้ยืนยันได้ว่าทุกฉบับมีประโยชน์ทุกๆหน้า เมื่อดูจากสายตาและกิริยาเห็นว่าชาวบ้านเข้าใจจึงผ่านไป

     กลับมาที่เอกสารสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ที่เป็นปัญหา หมู่บ้านนวราษฎร์ เป็นหมู่บ้านพัฒนา ทางราชการจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 2 งานเท่าๆกัน จำนวน 200 ครอบครัว ทำถนนในหมู่บ้านแบ่งเป็นซอย 1-4 ดูดีมีระเบียบ แต่ละครอบครัวได้รับแบ่งที่ทำกินครอบครัวละ 8 ไร่ พออยู่พอกิน ปัญหาไม่น่าจะมีถ้า ใบที่ ส.ป.ก.4-01 เป็นใบที่ ที่เป็นประโยชน์เหมือนกับใบที่หมู่บ้านอื่นๆก็ได้แต่แปลกใจว่าทางราชการทำอย่างนี้ได้อย่างไร ข้าราชการพวกนี้สอบแข่งขันชนะคนอื่นเข้ามาหรือมาได้ด้วยวิธีไหน ถึงทำงานออกเอกสารซุ่ยได้ถึงเพียงนี้

     200 ครอบครัวๆละ 2 งานแต่เอกสารสิทธิแตกต่างกัน แปลงที่ 100 ระวาง ส.ป.ก.ที่ 1883 ของนางจันทร์ คณานิน มีเนื้อที่ 1งาน 34 ตารางวา แปลงที่ 59 ระวาง ส.ป.ก.ที่ 1883 ของนางจำนอง พูลสวัสดิ์ มีเนื้อที่ 2งาน 06 ตารางวา ส่วนแปลงที่ 56 ระวาง ส.ป.ก.ที่ 1883 ของนายราชันย์ จำปารัตน์ ไม่ระบุเนื้อที่ว่ามีเท่าไร ส่วนที่ทำกิน ของนางเยาวลักษณ์ คำกองจันทร์ แปลงที่ 2 จำนวน 8 ไร่ นำไปกู้ที่ไหนไม่ได้ เจ้าหน้าที่บอกอยู่ในเขตป่าไม้ ส่วนของนายราชันย์ จำปารัตน์ แปลงที่ 25 มี 8 ไร่ กู้ได้ ที่ดินอยู่ใกล้กันเจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธิซุ่ยได้ขนาดนี้

     เรื่องนี้เห็นทีต้องคนโต ส.ป.ก. นายเฉลิมพร พิรุณสาร เลขาธิการ ส.ป.ก.ต้องเล่นเอง สั่งการนางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เอง ตรวจสอบเอง แก้ไขด้วยตัวเอง ดูปัญหาว่าทำไมใบที่ ส.ป.ก.4-01 ที่บ้านนวราษฎร์ หมู่ 5 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีที่มาอย่างไร ชาวบ้านได้มาตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2538 หรือไม่ และชาวบ้านที่ได้รับไปแล้วผิดตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2540 หรือมีผู้ถือครองใบที่ ไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์ และเงือนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ.2535 หรือไม่อย่างไรก็แก้ไขเสีย

     จะต้องให้ มหาวชิ14318 บอกหรือแนะนำนายเฉลิมพร พิรุณสาร เลขาธิการ ส.ป.ก.และนางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ว่าปัญหานี้แก้อย่างไรก็เกรงใจเพราะทั้ง 2ท่านรับราชการมานานคงจะผ่านเรื่องอย่างนี้มาแล้ว เชื่อใจว่าแก้ไขปัญหานี้ได้ ถ้า“จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้เกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน ด้วยจุดมุ่งหวัง การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบทและลดช่องว่างของรายได้” ยังอยู่ในใจของคนทั้งสอง เชื่อว่าหลายคนสนใจเฝ้าดู โดยเฉพาะชาวบ้าน ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน รอคอย ส.ป.ก.4-01 ที่ จ.น่านอีกนานไหมจะแก้ไขได้...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ