OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

นิคมสร้างตนเองออก น.ค.3 ทับที่ น.ส.3 ชาวบ้านจะแก้ปัญหาอย่างไร

     การสงเคราะห์ราษฎรที่เดือดร้อนมีฐานะยากจนไม่มีที่ดินอยู่อาศัย ขาดที่ทำกิน เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดสรรช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินการในรูปแบบ “นิคมสร้างตนเอง” โดยจัดเป็นชุมชนใหม่มีแบบแผน มีบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน แหล่งน้ำ มีบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย มีการส่งเสริมแนะนำการประกอบอาชีพตามหลักวิชาการแผนใหม่ ส่งเสริมอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตรกรรม นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ทั้งในด้านการผลิต การตลาด ให้สินเชื่อตลอดจนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารคดำรงชีพอยู่ในพื้นดินที่จัดสรรอย่างมีความสุข จัดสวัสดิการสังคมของชุมชน อีกทั้งได้ประสานงานความร่วมมือทั้งองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชนในการจัดสวัสดิการสัง

     พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.25511 กฎหมายฉบับนี้ต้องการจัดสรรที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้แก่ประชาชนที่ขาดที่ทำกิน ขาดที่อยู่อาศัย ให้รัฐบาลมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐ โดยรัฐมีอำนาจในการจัดตั้งนิคมในลักษณะรูปแบบใดๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหะสถาน ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในเขตที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้ตามกฎหมายด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รัฐได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับมอบที่ดินทำกิน หลักเกณฑ์ในการรับมอบที่ดิน หนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน สิทธิประโยชน์ในที่ดิน น.ค.3 กำหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำ และกำหนดหน้าที่สมาชิกนิคม ไว้เพื่อปฏิบัติ เมื่อได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์แล้ว มีสิทธินำหนังสือนี้ไปเป็นหลักฐานเบื้องต้นเพื่อยื่นขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายตามประมวลกฎหมายที่ดินได้

     นายน้อย จีนอ่อน ราษฎรหมู่ที่8 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ สมาชิกนิคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน น.ค.3 ยื่นต่อสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนแยกตากฟ้า เพื่อขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ตามหลักฐาน น.ค.3 ที่ดินระวาง 5039I5688 เลขที่ 15494 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ต่อมาสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนแยกตากฟ้า มีหนังสือที่ นว 0019.02.01/8224 ลว.2 ต.ค.2552 ถึงทายาทนางจำลอง สินอิ่ม เพื่อชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้กับนายน้อย จีนอ่อน ในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียง ในวันที่ 17 พ.ย.2552 เวลาประมาณ 10.00 น.

     เมื่อทายาทนางจำลองฯ ได้รับหนังสือจึงได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่ดินแปลงที่นายน้อยฯ นำรังวัดเพื่อออกโฉนดเป็นที่ดินของตนเอง จึงติดต่อนายยุทธนา สิงหรัตน์ ช่างรังวัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ให้ไว้ในหนังสือที่สนง.ที่ดินแจ้งมา แจ้งให้นายยุทธนาฯ ทราบว่า ในการนำรังวัดของนายน้อยฯ นั้นเป็นการนำรังวัดในที่ดินตนเองที่ถือเอกสารสิทธิ น.ส.3 อยู่มีปัญหาข้อพิพาทแน่นอน และในวันเวลาดังกล่าวตนเองมีภารกิจงานส่วนตัวที่สำคัญจึงขอให้นายยุทธนาทำบันทึกเหตุมีข้อพิพาทเลื่อนไปก่อน ได้รับคำชี้แจงว่าไม่สามารคเลื่อนได้โดยยกกฎหมายที่ดินอ้างว่า เมื่อสนง.ที่ดินได้รับเรื่องขอรังวัดออกโฉนดแล้วต้องดำเนินการตามคำขอจะทำอย่างอื่นไม่ได้ ถ้าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารคไปชี้แนวเขต ก็ให้มอบอำนาจผู้อื่นได้ หรือไม่ก็ไปคัดค้านที่สนง.ที่ดินได้ภายใน 30 วัน ทั้งยังบอกว่าถ้าไม่ไปชี้แนวเขตและไม่คัดค้านการรังวัดตามวันเวลาดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอโดยไม่ต้องรับรองแนวเขต

     เมื่อผู้ขอรังวัดนำรังวัดในที่ดิน น.ส.3 ของตัวเอง เลื่อนไม่ได้งานอื่นๆจะสำคัญอย่างไรก็ต้องทิ้งไปก่อนเพื่อปกป้องสิทธิในที่ดินของตัวเอง จึงไปพบเจ้าหน้าที่ตามกำหนด ได้แสดง เอกสารสิทธิ น.ส.3 ของนางจำลอง สินอิ่ม ซึ่งออกไว้เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2507 ส่วนหลักฐาน น.ค.3 ที่นายน้อยฯถือไว้นิคมนครสวรรค์ (ตากฟ้า) ออกให้เมื่อปี 2552 เมื่อถามนายน้อยว่าได้ที่ดินแปลงนี้มาอย่างไรนายน้อยฯ บอกว่านางจำลองฯ ให้ตัวเองไว้ก่อนตาย ทำให้นายยุทธนา สิงหรัตน์ ช่างรังวัด ยกเลิกการรังวัดในวันนั้น

     เมื่อตรวจสอบไปที่ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นผู้ออก น.ค.3 ให้นายน้อยฯ พบว่า นายน้อยฯ ยื่นคำร้องขอหนังสือการแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.2) เพื่อขอออก น.ค.3 มีนายสุริยัน อาจแก้ว รับคำร้องเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้น นายพยงค์ สิทธิชัย นายช่างสำรวจออกรังวัดเพื่อออก น.ค.3 มีนายชูเกียรติ บุญวัฒนา เป็นผู้ปกครองนิคม ผู้ออก น.ค.3 เมื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า น.ค.3 ที่ออกให้นายน้อยฯ นั้นทับที่ น.ส.3 ของนางจำลองฯ เมื่อขอดูหลักฐานการออก น.ค.3 ว่าออกมาได้อย่างไรขั้นตอนในการออกมีใครรับรองในเรื่องใด เจ้าหน้าที่นิคมฯ บอกหลักฐานการออกไม่มีอยู่ที่นายช่างพยงค์ฯ ซึ่งเกษียรราชการไปแล้ว

     จึงเป็นข้อสงสัยให้นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ตรวจสอบดูว่าการออก น.ค.3 มีขั้นตอนการออกเป็นไปตามระเบียบราชการหรือไม่ จากข้อเท็จจริงจะมีใครได้ผลประโยชน์จากการออก น.ค.3 ให้นายน้อยฯ หรือไม่อย่างไร เรื่องนี้ไม่ยากถ้าอยากทำความจริงให้ปรากฏเพื่อความโปร่งใสขององค์กรของรัฐที่มีหน้าที่จัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎร ถ้าเจ้าหน้าที่นิคมฯ ที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ถ้าตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่นิคมฯ ปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมาย นายน้อย จีนอ่อน แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน เรื่องนี้ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง “ลูกน้อง กับชาวบ้าน” เป็นคำตอบสุดท้าย...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ