OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ที่อำเภออินทร์บุรีเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าทำบัตรประชาชน ไม่ออกใบเสร็จ

     บัตรประชาชนเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นพลเมืองไทย พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 บัญญัติให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี ต้องยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน ในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก บัตรเดิมหมดอายุ การทำบัตรกรณีพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น และการทำบัตรกรณีได้สัญชาติไทย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ส่วนการทำบัตรประชาชนใหม่ กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อสกุล ย้ายที่อยู่ และบุคคลที่ได้รับการยกเว้น แต่ประสงค์จะขอมีบัตร ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บัญญัติไว้ท้ายพระราชบัญญัติ

     พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2542 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ ฉบับนี้แทน อัตราค่าธรรมเนียม การออกบัตรตามมาตรา5 วรรคสี่ การออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา6 จัตวา การออกใบแทนใบรับ การขอตรวจหลักฐาน หรือขอรับสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร กำหนดไว้ฉบับละ20 บาท การเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตร หรือการเสียเงินค่าปรับ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง

     นายเขตการณ์ อุ่มอ้น อยู่บ้านเลขที่ 116/1 หมู่8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ไปทำบัตรประชาชนที่อำเภออินทร์บุรี ขั้นตอน และหลักฐานในการขอทำบัตรฯ เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดทุกอย่าง อีกทั้งการบริการรวดเร็ว ว่องไว เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจไมตรี สมกับเป็นอำเภอยิ้มตามนโยบายของกรมการปกครองข้อบกพร่องอื่นใดไม่มี แต่เมื่อทำบัตรประชาชนเสร็จ เจ้าหน้าที่ฯ เรียกเก็บเงินค่าทำบัตร 25 บาท ก็จ่ายไปรอรับใบเสร็จไม่มีถามเจ้าหน้าที่ฯ ขอใบเสร็จ เจ้าหน้าที่ฯ บอกไม่มีจึงได้กลับออกมาด้วยสงสัยว่าเจ้าหน้าที่บนอำเภอเก็บเงินค่าทำบัตรฯไม่ออกใบเสร็จแล้วเงินที่เก็บไปจะอยู่ที่ใคร เรื่องที่เกิดขึ้นถูกต้องหรือไม่ ไม่รู้จะถามใคร

     พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 มาตรา3 บัญญัติว่า “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่ง หรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่ง หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

     ถ้าความหมายของ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ก็คงเป็นหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการกระทำผิดในวงราการ และหรือของเจ้าพนักงาน พนักงานในองค์กรของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตเกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือไม่ก็ตาม และคดีความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่

     เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ยากถ้าอยากทำอีกเรื่องหนึ่งของผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะนายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสายตรงที่ต้องลงไปตรวจสอบดู ที่ชาวบ้านสงสัยว่าทำไมที่อำเภออินทร์บุรีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมไม่ออกใบเสร็จ เชื่อว่าคนเมืองอินทร์ฯทุกคนที่โดนเรียกเก็บเงินไป สงสัยกันหนักหนาว่าเงินจะไปอยู่ที่ใคร เรื่องง่ายๆอย่างนี้เชื่อว่าผู้ว่าฯชิดพงษ์ฯ คงตรวจสอบหาคำตอบได้ อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กเงิน 25 บาทเก็บจากประชาชนที่มาทำบัตรไม่ว่าจะทำบัตร ปชช.ที่กฎหมายยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้จ่ายค่าธรรมเนียมก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฎิบัติตามกฏหมายด้วยการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่เรียกเก็บเงินจากประชาชน

     ขออย่าอ้างว่าใบเสร็จเจ้าหน้าที่จะออกทีหลัง ฟังแล้วไม่ได้ใจ หรือจะให้เป็นหน้าที่ของ พล.ต.ต.โกศล บัวประเสริฐ ผบก.ปปป. ลงมาทำเรื่องที่คนกรมการปกครองมองเห็นเป็นเรื่องเล็ก ที่อำเภออินทร์บุรี เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าทำบัตรประชาชนไม่ออกใบเสร็จเป็นเรื่องใหญ่ ที่ผู้มีหน้าที่ต้องใส่ใจ เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานว่าต่อไปการทำบัตร ปชช. ต้องเป็นไปตามกฎหมาย เก็บเงินค่าทำบัตรได้ แต่ต้องมีใบเสร็จรับเงินให้ชาวบ้านเพราะเป็นการหารายได้เข้ารัฐ ตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนด...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ