OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

น้ำเน่าเสียจากคลองวงไหลลงทะเลสาบสงขลาจะแก้ปัญหาอย่างไร

     “น้ำคือชีวิต” ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความสำคัญต่อเรามาก โดยเฉพาะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดิน และป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อการขยายพันธุ์เป็นการสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทำให้ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนไม่สามารคจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดลงไปได้ ในเขตหนาวน้ำถือกำเนิดจากการละลายของหิมะที่ปกคลุมภูเขา ส่วนประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อนน้ำถือกำเนิดจากผืนป่า ผืนป่าจะทำหน้าที่อุ้มน้ำแล้วค่อยๆปล่อยให้ไหลซึมออกมาตามธรรมชาตินอกจากจะเกิดประโยชน์จากมวลมนุษย์แล้วยังเกี่ยวเนื่องกับสรรพสัตว์อีกด้วย ป่าไม้จึงเป็นแหล่งน้ำสำหรับฝูงสัตว์ป่า และน้ำจากป่าคือที่มาของแม่น้ำ ลำคลอง

     คลองวงเป็นคลองกั้นเขตแดนระหว่างตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา น้ำจากคลองวง ไหลจากทิศใต้ระหว่าง ตำบลพะวง กับตำบลน้ำน้อย ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ในอดีตที่ผ่านมาคลองวงมีสัตว์น้ำมากมายทั้งกุ้ง หอย ปูปลาโดยเฉพาะปลากระบอกในคลองวง รสชาติเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป แต่คลองวงในวันนี้มีปัญหามากมายทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และปัญหาการสร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อันเกิดจากการปล่อยสิ่งปฏิกูล(น้ำเสีย) ลงในคลองวง ซึ่งมีโรงงานปลากระป๋อง และโรงงานผลิตปุ๋ย อยู่ต้นน้ำ บริเวณพื้นที่รอบๆคลองวงประกอบด้วยหลายๆโรงงาน ซึ่งโรงงานเหล่านี้เชื่อว่าน่าจะมีระบบการบำบัดน้ำที่ดี ถ้าไม่มีการแอบปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเวลาตี4 ตี5ในเวลากลางคืน และไม่ว่าอะไรที่ออกไปจากคลองวง ก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนตำบลเกาะยอ และชาวบ้านสองฝั่งทะเลสาบสงขลาที่สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลามาหลายชั่วอายุคนจนถึงรุ่นลูกหลานในวันนี้

     ปัญหาลำคลองวง ขุ่นข้นคล้ำ สีดำ มีกลิ่นเหม็น น้ำในลำคลองไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีหน่วยราชการตั้งอยู่ริมฝั่งคลองด้าน ตำบลพะวง หลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลสงขลา ขนส่งจังหวัดสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา สวนประวัติศาสตร์ พลเอกฯเปรม ติณสูลานนท์

      ด้านฝั่งตำบลน้ำน้อยที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น ที่มีการปล่อยในเวลา ตี3 ถึงตี5 มีหมู่บ้านคลองวงทองเลคไซค์ หมู่บ้านลพบุรีราเมศวร์ธานี หมู่บ้านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาธานี ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่มาก และในอนาคตอันใกล้ เมืองสงขลา ก็จะขยายมาทางตำบล พะวง และตำบลน้ำน้อย มากยิ่งขึ้น หากโรงงานอุตสาหกรรมยังปล่อยสิ่งปฏิกูล ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ประชาชนที่อยู่อาศัย ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็ได้รับความเดือดร้อน โรคภัยไข้เจ็บก็จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก และเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างปกติสุข อันเป็นการสร้างปัญหาให้ประชาชน

     สำหรับน้ำในคลองวงที่มีสีดำ มีสิ่งปฏิกูล มีกลิ่นเหม็น ไหลลงสู่ทะเลสาบประชาชนที่บริโภค กุ้ง หอย ปู ปลา จากทะเลสาบ ทำให้มีสารพิษเจือปนไม่ปลอดภัยในชีวิต ปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะตามมาโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งมีผู้เจ็บไข้ได้ป่วย มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ก็ได้รับอันตราย รวมทั้ง วิทยาลัยพยาบาล และโรงเรียนพัฒนาปัญญา สวนประวัติศาสตร์ พลเอกฯ เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน สถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชน ที่มาศึกษา รวมทั้ง มาเข้าค่ายพักแรม ประชุมสัมมนา แต่น้ำในลำคลองที่ผ่านสวนประวัติศาสตร์ มีกลิ่นเหม็น ทำให้ผู้มาเยือนไม่สามารถใช้บริการอย่างปกติสุขได้

     ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ถ้าหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนให้ความสนใจในการฟื้นฟูคลองวงอย่างจริงจังและจริงใจ ที่ผ่านมาเครือข่ายกลุ่มรักษ์คลองวงได้รวมตัวกันต่อสู้เพื่อให้คลองวงคงอยู่ได้เหมือนที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าจะทำให้คลองวงเป็นแหล่งน้ำสมบูรณ์เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการดำรงชีพตามวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งคลองวง โครงการขุดลอกคลอง ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปรับภูมิทัศน์คลองวง และการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักษ์คลองวง โดยภาพรวมตั้งแต่ต้นคลองถึงปลายคลองมีพื้นที่ติดต่อกันหลายตำบล ถ้ามีการฟื้นฟูและพัฒนาโดยใช้ท้องถิ่นเป็นแกนหลักด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้หันมาสนใจสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการจัดการที่ดีปัญหาเหล่าพอมีหนทางแก้ปัญหาลงได้บ้าง

     ส่วนปัญหาใหญ่ที่วันนี้แก้ไขไม่ได้ หรือไม่มีใครแก้ คือปัญหาจากการปล่อยสิ่งปฏิกูล(น้ำเสีย) ลงในคลองวงของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่รอบๆคลองวง แม้จะมีข้อโต้แย้งว่าปัญหาน้ำเสียในคลองวงคงโทษโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ได้ หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนแออัดก็จัดเป็นส่วนประกอบในการทำให้คลองวงเกิดวิกฤติอยู่ทุกวันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และปัญหาการสร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อันเกิดจากการปล่อยสิ่งปฏิกูล(น้ำเสีย) ลงในคลองวง ปัญหาหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนแออัด ปล่อยน้ำเน่าของเสียลงในคลองวง คงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

     ขอเพียงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ใสใจอย่างจริงจังสั่งการหน่วยงานที่ดูแลแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ ให้รักษ์น้ำเท่าชีวิต สั่งหน่วยงานที่ดูแลโรงงานอุตสาหกรรม สั่งหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างปล่อยให้ใครทำลายธรรมชาติ คงไม่ต้องบอกว่าหน่วยงานไหนใครมีหน้าที่อย่างไร ผู้ว่าฯ สั่งการ ลูกน้องปฏิบัติ พบการกระทำผิดแจ้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เชื่อว่าน้ำเน่าเสียจากคลองวงไหลลงทะเลสาบสงขลา เป็นปัญหาที่แก้ได้ไม่ยากถ้าอยากทำ...เอกสารตอบกลับความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ