OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ปั๊มแก๊สไม่ออกใบกำกับภาษีสรรพากรพื้นที่แก้ปัญหานี้อย่างไร

     การเปิดสถานประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ใช่เปิดกันได้เหมือนขายข้าวแกง โดยเฉพาะการเปิดสถานีบริการปั๊มก๊าช LPG สำหรับเติมรถยนต์ ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดสถานีบริการมีขั้นตอนไม่ง่ายนัก เริ่มจากทำหนังสือถึงโยธาธิการจังหวัดหรือโยธาธิการประจำพื้นที่ที่จะตั้งสถานีฯ เพื่อเช็คผังเมือง การทำประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน ยื่นคำขอต่อสำนักงานเขต อบต. เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุญาตต้องจดทะเบียนการขอใช้เครื่องจักรกับอุตสาหกรรมจังหวัดที่สถานีตั้งอยู่ การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือการจดทะเบียนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทุกขั้นตอนต้องไม่มีปัญหา จึงสามารคเปิดบริการสถานีบริการปั๊มก๊าช LPG สำหรับเติมรถยนต์ได้

     มีใครบ้างคิดว่าสถานีบริการปั๊มก๊าช LPG จะไม่มีใบกำกับภาษีเมื่อเข้าไปใช้บริการเติมก๊าช LPG เติมก๊าชเสร็จจ่ายเงินเมื่อขอใบกำกับภาษีเจ้าหน้าที่ประจำปั๊มบอกที่นี่ไม่มีใบกำกับภาษี ที่นี่ไม่มีใบเสร็จ ที่นี่ปั๊มพึ่งเปิดยังไม่มีใบเสร็จ และอีกหลายเหตุผลที่เป็นคำตอบ เป็นอย่างนี้หลายๆสถานีฯ หลายๆจังหวัด ผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้รับความเสียหายในการไม่ได้ใบกำกับภาษี แต่เรื่องเช่นว่านี้ไม่น่าจะมีสำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการปั๊มก๊าช LPG และเราเชื่อว่าถ้ามีใครร้องเรียนให้ตรวจสอบกัน วันนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ผลออกมาใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินทุกสถานีฯมีครบไม่มีความผิดแต่อย่างใด และหน่วยงานที่เข้าไปตรวจก็รายงานให้ทราบว่าจากผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดตามที่แจ้ง

     กรมสรรพากร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้สวยหรูดูดี ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม มุ่งมั่นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพ ส่วนอธิบดีฯ ก็มีนโยบายให้ปฏิบัติในส่วนที่ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ด้านกำกับดูแลผู้เสียภาษี เฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้ม เสียภาษีไม่ถูกต้อง

     กรมสรรพากรมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีในฐานรายได้ และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ไม่รู้ว่าการวางแผนปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามนโยบายทำได้อย่างไร การกำกับดูแลผู้เสียภาษีประเภทผู้ประกอบการ ดูแลตรวจสอบกันอย่างไร ปั๊มก๊าช LPG ไม่ออกใบกำกับภาษีให้ผู้บริโภค จะไม่กระทบต่อการวางแผนปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามนโยบายได้อย่างไร ก็เมื่อการจัดเก็บภาษีในฐานรายได้ และฐานการบริโภคภายในประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าปั๊มก๊าช LPG ปั๊มไหนขายก๊าชได้จำนวนเท่าไรเมื่อไม่มีใบกำกับภาษีให้ตรวจสอบ

     ใบกำกับภาษี คือเอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ และออกให้กับผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เฉพาะกรณีขายสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ ปั๊มแก๊ส LPG ที่มีอยู่ทั่วไปเข้าหลักเกณฑ์จะต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าหรือไม่ หรือว่ามีข้อยกเว้นอื่นใดที่ผู้ใช้บริการไม่ทราบก็ขอให้บอก หรือว่าเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ประจำปั๊มบอกที่นี่ไม่มีใบกำกับภาษี ที่นี่ไม่มีใบเสร็จ ที่นี่ปั๊มพึ่งเปิดยังไม่มีใบเสร็จ เป็นข้อยกเว้นหรือไม่อย่างไร

     ที่ผ่านมาถ้ามีเรื่องร้องเรียนมาถึงหน่วยงานของรัฐลักษณะเช่นว่านี้ผลจากการตรวจสอบที่แจ้งให้ผู้ร้องทราบไม่ผิดไปจาก “ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดเช่นที่ว่านี้แต่อย่างไร” สถานีบริการปั๊มก๊าช LPG สำหรับเติมรถยนต์ ไม่ออกใบกำกับภาษี เป็นเรื่องจริงที่พบได้ทั่วไปแทบทุกภาคของประเทศไทย ไม่มีใครเชื่อว่าปั๊มก๊าช LPG ไม่ขออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดและที่สำคัญไม่มีใครเชื่อว่าปั๊มก๊าช LPG เหล่าไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม และถ้าไม่ทำในสิ่งเหล่านี้สรรพากรพื้นที่จะยอมให้มีปั๊มก๊าช LPG เปิดบริการต่อไปได้

     อย่าให้ต้องเข้าใจว่าปั๊มก๊าช LPG ไม่ออกใบกำกับภาษี เจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่รู้เห็นเป็นใจและได้ประโยชน์ เมื่อเป็นอย่างนี้สรรพากรพื้นที่แก้ปัญหานี้อย่างไร ไม่มีใครอยากได้คำตอบตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดเช่นที่ว่านี้แต่อย่างไร แต่เราอยากได้คำตอบว่าพบปั๊มก๊าช LPG ไม่ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าจะให้ทำอย่างไร ถ้าจะบอกว่าแจ้งมาที่ไหนมันง่ายเกินไป รู้กันอยู่ว่าร้องเรียนผู้ประกอบการในลักษณะนี้ไม่มีหน่วยงานไหนทำอะไรได้ เรียกใบกำกับภาษีทุกครั้งหลังจากชำระเงิน เป็นการรณรงค์ของกรมสรรพากรที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

     นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพกร มีคำแนะนำที่ดีกว่านี้อย่างไร หรือจะมีคำสั่งให้สรรพากรพื้นที่ปฏิบัติในเรื่องเช่นว่านี้อย่างไร พบเห็นการกระทำผิดของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็น ละเว้นไม่ทำตามหน้าที่ อธิบดีวินัยฯ ต้องใส่ใจ เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการ คืองานของกรมสรรพากร จะเป็นจริงได้ลองเรื่องง่ายๆดู ปั๊มแก๊สไม่ออกใบกำกับภาษีสรรพากรพื้นที่แก้ปัญหานี้อย่างไรเป็นคำถามที่ต้องการคำแนะนำ...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ