OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

วัว-ควายเกษตรกรราคาถูกแก้ไม่ได้เมื่ออธิบดีปล่อยให้ปศุสัตว์พื้นที่หาประโยชน์

     “เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภค” ยังต้องได้รับความเดือดร้อนอยู่ต่อไปไม่สิ้นสุด เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายยังต้องขายวัวควายตัวเป็นๆในราคาถูกอยู่ต่อไป พ่อค้าคนกลางยังต้องจ่ายเงินนอกระบบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาเรียกหาประโยชน์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคยังต้องซื้อเนื้อวัวควายที่ชำแหละในราคาแพงอยู่ต่อไป ปัญหาที่ว่านี้แก้ได้ไม่ง่ายนัก แต่ใช่ว่าไม่มีช่องทางในการแก้ปัญหา วันนี้เรียกร้องกันมากเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐาน ประเทศไทยยังแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ถ้าวันนี้ คนมีเงิน คนมีบารมี คนมีพวก กับเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ได้รับการปฏิบัติสองมาตรฐาน

     เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.จราจร กับกลุ่มคนมีเงิน มีบารมี มีพวก เปรียบเทียบกับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน พบเห็นได้ทั่วไปรถเก๋งคันใหญ่โตโก้หรู กับรถมอเตอร์ไซด์ รถปิ๊กอัพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติ หลายคนอยากให้ปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่มีใครทำได้เพราะไม่อยากทำ ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ค้าวัวควายก็ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วจากเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าสัตวแพทย์ ประจำท้องที่ ที่หาวิธีบริการเกษตรกรในการเคลื่อนย้ายวัวควายไปขายตามตลาดนัดหรือเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด การบริการพิเศษทำกันได้ต้องใช้เงิน หรือด่านกักสัตว์ทั่วไปที่ทุกวันนี้มีการตั้งด่านถาวรและด่านชั่วคราวไว้บริการดูแลความเรียบร้อยในการเคลื่อนย้ายวัวควาย ถ้าจะผ่านได้ด้วยความสะดวก เจ้าหน้าที่ประจำด่านไม่ต้องตรวจดูว่าสัตว์ที่เคลื่อนย้ายถูกต้องตรงกับใบอนุญาตหรือไม่ ผ่านไปได้ไม่ยาก ทำได้แต่ต้องใช้เงิน

     กรมปศุสัตว์ กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์สู่ตลาดโลก อธิบดีกรมปศุสัตว์ กำหนดนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ เป้าหมายปศุสัตว์เพื่อการเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ วิธีปฏิบัติอ่านแล้วดูดีแต่มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใครที่ไหนปฏิบัติได้บ้าง เห็นมีอยู่เรื่องเดียวโดยเฉพาะสัตวแพทย์ประจำท้องที่ และสารวัตรปศุสัตว์ ต่างพร้อมใจกันปฏิบัติ ตามค่านิยมที่กรมฯกำหนด “สามัคคี มีเมตตา” สามัคคีในที่นี้เจ้าหน้ากรมปศุสัตว์ปฏิบัติกันได้อย่างดีไม่มีใครกล่าวหา ร้องเรียนซึ่งกันและกันแม้ความสามัคคีในบ้างครั้งข้ามเขตการบริการก็ไม่ว่ากันที่พบอยู่บ่อย ปฏิบัติกันเป็นประจำสัตวแพทย์ประจำท้องที่ที่รับผิดชอบอยู่ในเขตอำเภอนี้สามารคออกใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร(แบบ ร.4) ต่างอำเภอนอกเขตรับผิดชอบได้ ส่วนขั้นตอนการออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้รับคำขอพิจารณาและตรวจสอบไม่ได้ทำตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรค และการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ผู้ออกใบอนุญาตตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียดของสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยให้แก่วัวควาย ทุกตัว เมื่อได้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์แล้วให้สัตวแพทย์ผู้ฉีดทำหลักฐานการฉีดวัคซีนตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด จากระเบียบนี้ทำให้มีที่มาของการ สามัคคี มีเมตตา ขึ้นมาในหมู่ของสัตวแพทย์และสารวัตรกรมปศุสัตว์ บางแห่งบางที่แสดงความมีเมตตาเกษตรกรและพ่อค้าวัวควาย ด้วยการออกใบอนุญาตฯ (แบบ ร.4) และใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ไว้ล่วงหน้าเผื่อไว้สำหรับมีใครมาขอใบอนุญาตฯ (แบบ ร.4) จะได้มีไว้บริการ

      การบริการที่ดีก็หนีไม่พ้นการเรียกรับเงินในการบริการออกใบอนุญาตฯ (แบบ ร.4) บางพื้นที่มีปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต บางแห่งบางที่มีการร้องเรียนไปถึงผู้บังคับบัญชากล่าวหาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เรียกรับเงิน ในการออกใบอนุญาตฯ(แบบ ร.4) ในหลายพื้นที่ที่พบเห็น มีหลักฐานยืนยันได้ มีการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ก่อนโดยที่ไม่มีการฉีดวัคซีนจริง ซึ่งเรื่องนี้เมื่อร้องเรียนก็มีการตั้งคณะกรรมการลงมาสอบข้อเท็จจริง และผลการตรวจสอบออกมาว่าในการออกใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร(แบบ ร.4) และใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ไว้ล่วงหน้า นั้นเป็นการบริการประชาชนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสัตว์เพราะสัตวแพทย์ประจำท้องที่ หรือหัวหน้าด่านกักสัตว์ผู้ออกใบอนุญาตไม่อยู่ในพื้นที่ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกจึงได้ออกใบอนุญาตฯ และใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้ล่วงหน้าเพื่อบริการประชาชน ส่วนเงินที่เรียกเก็บจากการเคลื่อนย้ายเป็นการเรียกเก็บค่าเครื่องหมายที่ตัวสัตว์ (เบอร์หู) บางแห่งไม่ต้องติดเบอร์หูและฉีดวัคซีนแต่ก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ขออนุญาต

     ถ้าทั้งหมดที่กล่าวมา นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะปลัดกระทรวง และอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เห็นว่าไม่เป็นความจริง การกล่าวหาดังกล่าวกรมปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย และจากการตรวจสอบไม่พบการกระทำดังกล่าว ก็บอกมา จะได้ส่งหลักฐาน พยาน และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องให้พิจารณา จะได้เข้าใจ ทั้งๆที่อาจเข้าใจดีอยู่แล้วก็ได้ แต่เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนเมื่อเห็นเอกสารพยานหลักฐานและทราบว่าข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริง “มหาวชิ14318” ไม่หวังอะไรมากไปกว่าท่านอธิบดีปรีชาฯ สั่งลูกน้องอย่าได้ปฏิบัติตามที่มีการกล่าวหาอย่ายึดเอาค่านิยมที่กรมกำหนด สามัคคี มีเมตตา มาปฏิบัติเพราะมันขัดกับหลักพุทธศาสนา ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เกิดทำแล้วผลกรรมตามมาจะได้ไม่ต้องกล่าวหาว่ามาทุบหม้อข้าวกัน สัตวแพทย์ประจำท้องที่ สารวัตรปศุสัตว์ เลิกเสียเถิด สามัคคี มีเมตตาอย่าเอาข้อกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืน คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร มีโทษทั้งจำทั้งปรับมาบังคับใช้กับเกษตรกรและพ่อค้าวัวควาย เมื่อเกษตรกร และพ่อค้าวัวควายไม่มีค่าใช้ในส่วนนี้ วัวควายตัวเป็นๆของเกษตรกร ราคาเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรได้ประโยชน์ ราคาเนื้อชำแหละในตลาดถูกลง ผู้บริโภคได้ประโยชน์ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ถ้าอธิบดีปรีชาฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่ปฏิบัติขัดต่อกฎหมาย...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ