OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

การเคหะแห่งชาติ ขาดความรับผิดชอบ

     การเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งมีคุณภาพและน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ โครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นโครงการให้บริการของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยให้ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยที่เป็นของตนเองในราคาที่สามารครับภาระได้

     เมื่อปี พ.ศ.2551 นางพัชรี เปรมมานนท์ เป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ยื่นความประสงค์จองที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรด้วยเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่การเคหะแห่งชาติ กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจองบ้านโครงการเอื้ออาทร ด้วยความที่ตนเองมีรายได้ไม่แน่นอน และจากที่ได้รับฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติในวันที่ขอยื่นจองโครงการฯ พร้อมๆกับผู้ยื่นจองคนอื่นๆ ฟังแล้วสรุปด้วยตนเองว่าผู้มีรายได้น้อย มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีฐานะทางการเงินอย่างมั่นคงไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยอีกต่อไป รัฐบาลเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนยากคนจนเป็นอย่างดีจึงได้เปิดโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นโครงการให้บริการของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารครับภาระได้ ขอให้ทุกคนได้พึงปฏิบัติสร้างเครดิตให้ตัวเองด้วยการผ่อนชำระเงินตามที่การเคหะฯกำหนด และไม่ต้องกลัวว่าจะกู้เงินจากสถาบันการเงินไม่ได้ ทางการเคหะฯ ได้รองรับปัญหาดังกล่าวไว้แล้วสำหรับผู้ที่กู้กับสถาบันการเงินไม่ได้ก็ให้กู้กับการเคหะแห่งชาติได้ทุกคน จากการที่ได้รับฟังมาพอจะสรุปเข้าข้างตนเองได้ว่าชีวิตนี้มีบ้านอยู่เป็นของตนเองแน่นอน

     ดูจากหลักฐานการจองสิทธิบ้านเอื้ออาทร อาคารชุด 1 ห้องนอน 33 ตารางเมตร ราคา 390,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปีกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ส่วนปีที่ 6 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว -0.25 ของธนาคารที่รับจำนองกำหนดตามตารางคำนวนโดยใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี การเคหะแห่งชาติแจ้งไว้ในอัตราการผ่อนชำระโดยประมาณ ในปีที่1-3 ผ่อนเดือนละ 1,500 บาท ปีที่ 4-6 ผ่อนเดือนละ 2,000 บาท เรื่อยไปจนถึงปีที่ 13 ผ่อนชำระเดือนละ 2,600 บาท เท่ากับว่าในปีที่ 1-12 ผ่อนชำระเดือนละไม่เกิน 2,600 บาทตามเอกสารที่การเคหะแห่งชาติแจ้งให้ถือไว้ในปี 2551

     เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2551 การเคหะแห่งชาติมีหนังสือที่ พม 5134/บข.1/761 แจ้งให้นางพัชรีฯผู้ทำสัญญาโครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทราคู้บอน นำหลักฐานเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในวันที่ 9 มิ.ย.2551 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯโดยจัดเตรียมค่าใช้จ่ายพร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ นางพัชรีฯ ยืนยันในวันนั้นได้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่การเคหะฯ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แนะนำทุกอย่าง จากนั้นก็รอขั้นตอนการอนุมัติ

     ต่อมาการเคหะฯ มีหนังสือที่ พม 5134/บข.1/2283 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2551 ไปถึงนางพัชรีฯ เชิญทำสัญญาเช่าชื้อ และขอสินเชื่อธนาคาร เมื่อสอบถามได้ความว่าสินเชื่อที่ขอกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ไม่ผ่านการพิจารณาด้วยปัญหานางพัชรีฯไม่ส่งเงินสมาชิกสหกรณ์ตามข้อตกลง ทั้งที่ความเป็นจริงนางพัชรีฯ ส่งเงินสมาชิกตามกำหนดข้อตกลงโดยไม่มีการขาดส่งเลยและปัจจุบันนี้ก็ยังส่งเงินค่าสมาชิกอยู่เป็นประจำ

     จากความไม่รับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติในเรื่องดังกล่าวการแก้ปัญหาตามมาด้วยการเคหะฯเชิญทำสัญญาเช่าซื้อห้องชุดเอื้ออาทรกับการเคหะแห่งชาติโดยตรงเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2553 และสัญญาระหว่างการเคหะแห่งชาติ “ผู้ให้เช่าซื้อ” กับนางพัชรีฯ “ผู้เช่าซื้อ” ห้องชุดเลขที่ 3/10 อาคาร 1 ห้องมาตรฐานชั้นที่ 2 เนื้อที่ 33 ตารางเมตร ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทราคู้บอน กรรมสิทธิ์ครอบครองตกเป็นของนางพัชรีฯตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเงื่อนไขสัญญาราคา 522,148 บาท โดยต้องชำระงวดที่1 ถึง 9,000 บาท ในงวดที่2 ถึงงวดที่ 13 งวดละ 2,600 บาท ในงวด 50 ถึงงวดที่61 งวดละ 2,800 บาท ในงวดที่ 62 ต้องจ่ายเป็นเงิน 351,148 บาท ดูจากสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้เมื่อเดือน กรกฎาคม ปี 2551 ราคาซื้อขาย 390,000 บาท กับราคาที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติถึงได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนัก

     ปัญหาเหล่านี้นางพัชรีฯ บอกว่ารับได้ แต่ปัญหาเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ ให้กุญแจห้องชุดเลขที่ 3/10 อาคาร 1 ที่ตนซื้อไว้ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของนำครอบครัว รวม 7 คนเข้าไปอยู่อาศัย ใช้น้ำใช้ไฟฟ้าทำกันได้อย่างไร รายละเอียดได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สน.คันนายาว เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2553 จนถึงวันนี้การเคหะแห่งชาติแก้ปัญหานี้อย่างไร

     ถามนายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติให้ตอบและแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด ว่าถ้าท่านซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเมื่อเข้าไปพบมีคนอยู่กันเป็นครอบครัว ทั้งเด็กเล็ก คนหนุ่มสาว คนชรา อยู่กันในบ้านที่คุณซื้อไว้อย่างพร้อมหน้าท่านผู้ว่าฯ จะทำอย่างไร คำตอบที่ท่านอยากได้ ขอโปรดกรุณามอบให้นางพัชรี เปรมมานนท์ คนที่พึ่งมีที่อยู่อาศัยแต่เข้าไปอยู่ไม่ได้ และขอถามในฐานะคนทั่วไปเรื่องแบบนี้การเคหะแห่งชาติ ทำได้อย่างไร?

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ