OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ทะเลสาบสงขลากับปัญหามากมายที่ยังไม่ได้แก้ไข

     ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะเฉพาะที่มีน้ำจืดจากลำคลองหลายสาย และน้ำจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาก่อนจะไหลสู่ทะเลอ่าวไทย ในฤดูแล้งน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลน้อยมากทำให้น้ำเค็มในทะเลอ่าวไทยไหลรุกเข้ามา ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนบนเป็นน้ำจืด ตอนกลางเป็นน้ำจืดถึงกร่อย ส่วนตอนล่างเป็นน้ำกร่อยถึงเค็มโดยเฉพาะบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลา ส่วนในดูฝน น้ำจืดจากแผ่นดินมีมากไหลลงสู่ลำคลองต่างๆอีกทั้งน้ำจากผืนดินไหลลงสู่ทะเลสาบรุกไล่น้ำเค็มออกสู่อ่าวไทยทำให้ในฤดูฝนน้ำในทะเลสาบจะเป็นน้ำจืดเสียส่วนใหญ่ นอกจากบริเวณปากอ่าวทะเลสาบยังเป็นน้ำกร่อยอยู่

     ปัจจุบันทะเลสาบสงขลา ประสพปัญหาและวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ธรรมชาติถูกทำลายเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย ส่วนพื้นที่ในทะเลสาบสงขลาเต็มไปด้วยการทำประมงกลายเป็นปัญหามากมายที่ยังต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยจุดมุ่งหมายประโยชน์ของประชาชนโดยรวม อีกทั้งพื้นที่ป่าชายเลน ป่าพรุและพื้นที่ลาบลุ่มได้ถูกทำลายลงเพื่อทำนาข้าว นากุ้ง และเกษตรกรรมอื่นๆ หรือการพัฒนาสร้างถนน สร้างทางเพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง จนทำให้พื้นที่ตามธรรมชาติในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เคยอุดมสมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตค่อยๆลดลง ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรลดลงคงเหลือให้เห็นความเสียหายมากมายเกินกว่าที่จะปรับปรุงให้คืนสู่สภาพเดิมได้ในเร็ววัน

     หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนสองฝั่งทะเลสาบได้รวมพลังกู้วิกฤติ ด้วยอาศัยพลังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเลสาบทุกภาคส่วน จัดการฟื้นฟูด้วยการอนุรักผืนป่า ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งในทะเลสาบและพื้นที่บริเวณสองฝั่งทะเลสาบตลอดแนว ที่ผ่านมาวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแต่ละบริเวณมีความแตกต่างกัน คนต่างพื้นที่มีวิถียังชีพหลากหลายรูปแบบ การทำนา ทำสวนยาง สวนผลไม้ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมงและอื่นๆ

     การทำประมง วิถียังชีพของคนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งทะเลสาบ โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมทะเลสาบดำรงชีพด้วยการทำการประมงมาอย่างยาวนาน และทำกันมาอย่างต่อเนื่องหลายชั่วอายุคน ในอดีตการทำประมงเครื่องมือที่ใช้ทำกันอย่างง่ายๆจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่นไซดักปลา ทำมาจากไม้ไผ่ อวนล้อมปลาทำมาจากด้ายซึ่งหาได้ง่าย ต่อมาเครื่องมือที่ใช้กลายเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เช่นอวนรุน และโพงพาง บ้างก็ใช้ยาเบือ และเครื่องช๊อดปลา จนทำให้เกินปัญหาตามมาถึงขั้นวิกฤติ ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำมาหากินกับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา วันนี้ชาวประมงที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางส่วนต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น

     โพงพาง เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ก้ง ปู ปลาที่ชอบอยู่ในเขตน้ำกร่อย โพงพางมีลักษณะรูปถุงปากกว้าง สามารคจับได้ทั้งสัตว์น้ำตัวเล็ก สัตว์น้ำวัยอ่อน และจับอย่างไม่แยกประเภท อีกทั้งยังสร้างปัญหาในการกีดขวางทางเดินเรือ พบว่าโพงพางในทะเลสาบสงขลามีมากกว่า 2,000 ปาก โพงพางในทะเลสาบสงขลาเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ถ้าใครผ่านสะพานติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมฝั่งเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนคร จะพบว่าสองฝั่งซ้ายขวาเต็มไปด้วยโพงพางเจ้าปัญหาที่คนสงขลาบ่นมากับ “มหาวชิ14318” ว่าปัญหานี้จะแก้อย่างไร

     ทุกปัญหาแก้ไขได้ไม่ยากถ้าอยากทำ แต่ปัญหาโพงพางเต็มทะเลสาบเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขลงได้ภายในเร็ววัน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปฏิบัติไม่ได้ จากการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทะเลสาบสงขลา นับตั้งแต่กรมเจ้าท่า กรมประมง รวมไปถึงตำรวจน้ำ ที่ผ่านมาปล่อยให้โพงพางขยายตัวเต็มพื้นที่ การปล่อยให้มีการซื้อขายสิทธิการครอบครองโพงพาง ทำให้ราคาที่ซื้อขายกันสูงอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ถึงจะมีราคาสูงอย่างไรก็ใช่จะหาซื้อได้อย่างง่ายๆ

     ชาวสงขลากับคำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียกเก็บเงินจากเจ้าของโพงพางกลางทะสาบ กรมเจ้าท่า ประมงจังหวัดสงขลา และสถานีตำรวจน้ำจังหวัดสงขลา ได้รับประโยชน์จากโพงพางกลางทะเลสงขลาหรือไม่ โพงพาง ดักจับสัตว์น้ำ ไม่แยกประเภท สัตว์น้ำตัวเล็ก สัตว์น้ำวัยอ่อน จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ หน่วยงานไหนมีหน้าที่ดูแล กลับปล่อยให้มีการทำผิดกฎหมาย จะให้เชื่อหรือไม่ว่าไม่ได้ประโยชน์ โพงพาง กีดขวางทางสัญจร โดยเฉพาะการเดินเรือ หน่วยงานที่ดูแลไม่ได้ประโยชน์ จะให้เชื่อได้อย่างไร และตำรวจไทยพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา กลับอยู่เฉยๆไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วไม่ได้รับประโยชน์จากการไม่กระทำการคงไม่มีใครคนไหนเชื่อ

     ทะเลสาบสงขลากับปัญหามากมายที่ยังไม่ได้แก้ไข ประชาชนคนสงขลาทั่วไป แก้ไขไม่ได้ สุดท้ายคงต้องพึ่ง นายชลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมเจ้าท่า ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง พล.ต.ต.มิสกวัน บัวรา ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจน้ำ และนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ต้องลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียที อย่าปล่อยให้ประชาชนคนสงขลาคาใจว่าผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ได้รับประโยชน์จากโพงพางกลางทะเลสาบสงขลา...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ