OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ได้เวลาผู้ว่าฯสงขลาแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียไหลลงทะเลสาบเสียที

     “มหาวชิ14318” บ่นเรื่องน้ำเน่าเสียจากคลองวงไหลลงทะเลสาบสงขลาจะแก้ปัญหาอย่างไร ด้วยเห็นว่าคนสงขลาหมดปัญญาที่จะแก้ปัญหานี้เนื่องจากเจ้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อีกทั้งไม่มีใครใส่ใจในปัญหานี้จะด้วยธุระไม่ใช่ ไม่ใช่หน้าที่หรือไม่มีปัญญาที่จะเป็นธุระของตนจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทีปัญหาที่ว่านี้ไม่มีใครแก้ไขได้ ก็ได้แต่หนักใจในปัญหาที่คนสงขลาได้รับผลกระทบจากน้ำเน่าเสียที่โรงงานปล่อยลงคลองวงไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยสองฝั่งทะเลสาบตั้งแต่ปากทะเลสาบสงขลาเรื่อยมาผ่านจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราช

     หลังจากบ่นไปความถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายพงศ์ประพันธ์ ตีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือที่ อก 0311/(ส.2) 4588 ขอความร่วมมือตรวจสอบโรงงาน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ตรวจสอบว่ามีโรงงานที่ตั้งอยู่รอบๆ คลองวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ปล่อยน้ำเสียลงคลองวง ก่อให้เกิดปัญหาการสร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือจังหวัดโปรดมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วแจ้งผลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบด้วย

     ความเดียวกันที่ได้บ่นไปไกลถึงจังหวัดสงขลา นายธำรง เจริญกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุ “น้ำเน่าเสียจากคลองวงไหลลงทะเลสาบสงขลาจะแก้ปัญหาอย่างไร” เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม มีการปล่อยสิ่งปฏิกูล (น้ำเสีย) ลงในคลองวงทำให้ส่งกลิ่นรบกวนและสร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้แก่ประชาชนในพื้นที่คลองวงและบริเวณใกล้เคียง ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์เสียงบ่น ปนเสียด่า ฉบับวันที่ 12 มีนาคม 2553

      ในการนี้ จังหวัดสงขลาขอมอบหมายให้ท่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าวตามที่ได้มีการร้องเรียน กรณีที่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียในบริเวณคลองวงไหลลงทะเลสาบสงขลา โดยทั้งนี้ ขอให้ท่านประสานกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ตำรวจภูธรจังหวัด และเทศบาลตำบลพะวง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการดำเนินการเป็นประการใดกรุณารายงานให้จังหวัดทราบด้วย

      จังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 0016.2/7366 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 รายงานผลตามที่ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนกรณีเกิดเหตุ “น้ำเน่าเสียจากคลองวงไหลลงทะเลสาบสงขลาจะแก้ปัญหาอย่างไร” เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม มีการปล่อยสิ่งปฏิกูล (น้ำเสีย) ลงในคลองวงทำให้ส่งกลิ่นรบกวนและสร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้แก่ประชาชนในพื้นที่คลองวงและบริเวณใกล้เคียงโดยขอให้จังหวัดสงขลาใส่ใจและสั่งการให้หน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหานั้น

      ในการนี้จังหวัดขอรายงานผลการดำเนินการในเบื้องต้นว่า จังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งรับผิดชอบดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ตำรวจภูธรจังหวัด และเทศบาลตำบลพะวง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าว จากกรณีที่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียในบริเวณคลองวงไหลลงทะเลสาบสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยในบริเวณคลองวงและบริเวณใกล้เคียงโดยด่วน ตามที่ได้มีการร้องเรียน และทั้งนี้ จังหวัดจะได้รายงานผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทราบในโอกาสต่อไป

     ส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นว่าใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จากหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือตรวจสอบโรงงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการและขอให้แจ้งผลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ ทั้งจังหวัดสงขลา ใส่ใจและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยในบริเวณคลองวงและบริเวณใกล้เคียงโดยด่วน อีกทั้งเห็นควรมอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดสงขลาจัดเข้าวาระการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติราชการที่สำคัญ เพื่อประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

     จากการแสดงความใส่ใจของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้เวลาผู้ว่าฯสงขลาแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียไหลลงทะเลสาบเสียที ส่วนผู้คนที่สนใจในเรื่องนี้คงต้องรอผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเชื่อว่าผลที่จะแจ้งให้ทราบไม่ต้องการข้อความว่า “ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่พบการกระทำผิดตามที่กล่าวหา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ”

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ