OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ถามไปไหนมา ”อธิบดีกรมสรรพสามิต” ตอบสามวาสองศอก

     “มหาวชิ14318” บ่นเรื่อง “สรรพสามิตสงขลา ล่าเหยื่อที่สิงหนครจะจบลงอย่างไร” ต่อมาได้รับหนังสือจากกรมสรรพสามิต ที่ กค.0618/1010 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว สรุปมีความเห็นว่าการที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าไปตรวจแนะนำร้านค้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ออกตรวจสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ร้านค้าที่มีสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีของกรมสรรพสามิต และงานในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ส่วนกรณีมีการรื้อค้นในร้านหรือไม่นั้น เห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องเรียน ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ ซึ่งจากการรับฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายเท่าที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน ฟังยังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมตามข้อร้องเรียนกล่าวหา แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวมีการนำข้อมูลเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพพจน์โดยรวมของกรมสรรพสามิต ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองเดียวกันนี้ขึ้นอีก กรมสรรพสามิต จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และพึงรักษาระเบียบวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต     จากการชี้แจงดังกล่าว ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมข้าราชการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายถึงได้ลุแก่อำนาจ ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด ทุจริตหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกฟ้อง ไม่เกรงกลัวต่อบาปที่เกิดขึ้นจากการกระทำแต่อย่างใด ก็มีผู้บังคับบัญชาดูแลปกป้องเสียอย่างนี้มีหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติจะละเว้นบาปได้ เมื่อมีการปฎิบัติบาปของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติไม่ต้องรอคำตอบ ตนเองและพวกเห็นชอบเป็นพอ ไม่อยากใช้คำว่า “ถามวัวตอบควาย” กับอธิบดีกรมสรรพสามิต เกรงข้อครหาว่า “มหาวชิ14318” ใช้ภาษาไทยไม่ถูกที่ เอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่รู้จะใช้ภาษาไทยอย่างไรให้เข้าใจง่ายที่สุดและดูดีโดยเฉพาะอธิบดีกรมสรรพสามิต ไม่มีภาษาไทยคำไหนดีไปกว่า “ถามไปไหนมา “อธิบดีกรมสรรพสามิต” ตอบสามวาสองศอก

     ลองพิจารณาดู “มหาวชิ14318” กล่าวหาสรรพสามิตสงขลาหรือว่านักบิน ผู้บังคับบัญชาช่วยกันปกป้องแก้ต่างว่าเจ้าหน้าที่สรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด และตรวจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าในหน้าที่รับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เป็นการตรวจแนะนำการปฏิบัติแก่ร้านค้าในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ตามปกติ จากผลการสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่สรรพสามิตชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติไปโดยมิชอบ หรือทำให้เกิดความเสียหายแต่ประการใด

     ถ้าไม่ถามวัวตอบควาย นายบัญชา สัทโธ ผู้เสียหายถามว่าบ้านนายบัญชาฯ เป็นร้านค้าขออนุญาตขายสุรา ยาสูบหรือไม่ นายบัญชาฯยืนยันบ้านไม่ใช่ร้านค้าเพราะไม่ได้ขายสินค้าทุกชนิดเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะดูผิดเป็นร้านค้าได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติบาปกับนายบัญชาฯ คำถามต่อมาจากผลการสอบข้อเท็จจริง วิธีปฏิบัติในการออกตรวจปราบปรามของสายตรวจ การออกปฏิบัติงานทุกครั้งให้แต่งเครื่องแบบของกรมสรรพสามิต แล้ววันนั้นนักบินทั้ง 5 มาด้วยชุดอะไร นายบัญชาฯ ยืนยันมีหลักฐานถ่ายรูปไว้นักบินบางนายต้องวิ่งหนีอย่างนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ การปฏิบัติบาปในวันนั้นนายบัญชาฯได้รับความเสียหายหรือไม่ และจากการชี้แจงตามหนังสือที่ กค 0612.01/1092 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลาที่ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่สรรพสามิตชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติไปโดยมิชอบ หรือทำให้เกิดความเสียหายแต่ประการใด ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่จะให้ใครตอบอีกละคราวนี้

     ส่วนหนังสือชี้แจงที่ กค.0618/1010 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 แจ้งว่าเจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าไปตรวจแนะนำร้านค้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ออกตรวจสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ร้านค้าที่มีสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีของกรมสรรพสามิต และงานในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ส่วนกรณีมีการรื้อค้นในร้านหรือไม่นั้น เห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องเรียน ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ ซึ่งจากการรับฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายเท่าที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน ฟังยังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมตามข้อร้องเรียนกล่าวหา

     คำถามสุดท้ายที่ต้องการคำตอบอย่างตรงไปตรงมา จากหนังสือที่ ปช.0014/7254 ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 แจ้งมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติให้ส่งเรื่องให้อธิบดีกรมสรรพสามิต ดำเนินการทางวินัย และสถานีตำรวจภูธรม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กับนักบินทั้ง 5 อธิบดีกรมสรรพสามิตจะว่าอย่างไร คำถามไปไหนมา ตอบสามวาสองศอก เป็นคำตอบที่ไม่ถูกใจคนถาม...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ