OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

จังหวัดน่านและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชี้แจง ส.ป.ก.4-01

     “มหาวชิ14318” บ่นเรื่อง ส.ป.ก.4-01 ที่จังหวัดน่านอีกนานไหมจะแก้ไขได้ ไปเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2552 หลังจากบ่นไปชาวบ้านนวราษฎร์ หมู่ที่5 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน ก็ได้มีโอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มาพบเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน หลายคนพอใจในระดับหนึ่ง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ ด้วยเข้าใจว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ในขณะนี้ ใบที่ ส.ป.ก.4-01 ต้องมีประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างแท้จริง ต่อมาได้รับหนังสือชี้แจงจากจังหวัดน่าน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

     จังหวัดน่านชี้แจงมาตามหนังสือที่ นน 0016.3/16420 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ตามที่องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี คอลัมน์เสียงบ่น ปนเสียงด่า ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับที่ 20583 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง ส.ป.ก.4-01 ของจังหวัดน่าน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการออกเอกสารเรื่องดังกล่าวแล้วชาวบ้านในเขตพื้นที่ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไม่สามารคนำมาใช้ประโยชน์ได้ จะนำไปกู้สหกรณ์หรือสถาบันการเงินอื่น เดือดร้อนเงินลงทุนหรือกู้ยืมให้ลูกเรียนหนังสือก็ไม่ได้ เนื่องจาก ส.ป.ก.4-01 ที่ผู้ถือครองไว้อยู่ในเขตป่าไม้ แต่มีเฉพาะบางรายที่สามารคนำไปใช้กู้เงินได้นั้น

     กรณีดังกล่าวจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้รับรายงานสรุปได้ว่า การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ให้แก่ราษฎรบ้านนวราษฏร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาซาว มีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการปฎิบัติหน้าที่และความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จริง ที่ดินที่ออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ให้แก่ราษฏรนั้น มีจำนวน 83 ราย อยู่ในเขตของป่าไม้ และปัญหาดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ผลที่ประชุมให้ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือแจ้ง สปก.น่าน พิจารณาเพื่อขอให้ที่ดินซึ่งอยู่ในเขตของป่าไม้ นำมาให้ สปก.เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งผลความคืบหน้าปัจจุบันสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ และอยู่ในระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับประเด็นปัญหาความต้องการเงินทุน นั้น เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเฉลิมพร พิรุณสาร) ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน (นายสมปอง อินทร์ทอง) มาร่วมแก้ปัญหาพร้อมตัวแทนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมประชุมกับเกษตรกรในพื้นที่ได้ชี้แจงแนวทางการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ว่าหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินของเกษตรกรนั้น หากเกษตรกรเป็นสมาชิกของ ธ.ก.ส. แม้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดินใดๆก็สามารคกู้ยืมเงินได้โดยใช้บุคคลค้ำประกันในการกู้ยืมเงินได้ ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวสามารคกู้เงินจาก ธ.ก.ส.ได้ ซึ่งเกษตรกรได้เข้าใจเรื่องราวทุกประการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายเกษม วัฒนธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     ส่วนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชี้แจงมาตามหนังสือที่ กษ 1204/7418 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (องค์กร สกช.) ได้ขอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบเรื่องที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 3 กันยายน 2552 คอลัมน์เสียงบ่น ปนเสียงด่า ได้ลงบทความ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกัยเกษตรกรที่หมู่บ้านนวราษฏร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กรณีได้รับเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 แต่ไม่สามารคนำไปเป็นหลักประกันการกู้เงินจากสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอื่นได้ และให้แจ้งผลการตรวจสอบให้องค์กร สกช. ได้ทราบด้วย ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

     ส.ป.ก.ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนตามข่าวเป็นพื้นที่ที่ ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินและออก ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรตั้งแต่ปี 2549 แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 139 ราย 165 แปลง รวมเนื้อที่ 994-2-08 ไร่ และแปลงที่อยู่อาศัย 119 ราย 119 แปลง รวมเนื้อที่ 57-3-91 ไร่ ภายหลังการดำเนินการกันแนวเขตพื้นที่ป่าไม้แล้วพบว่ามีพื้นที่บางส่วนอยู่นอกเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินและคาบเกี่ยวกับเขตป่าไม้ ส.ป.ก. ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใชแนวทางปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) และได้ดำเนินการปรับปรุงแนวเขตในระดับพื้นที่แล้ว ซึ่งเกษตรกรในหมู่บ้านดังกล่าวได้รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาของ ส.ป.ก.เป็นอย่างดี และขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะลุล่วงได้ด้วยดีขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนประเด็นการขอรับสินเชื่อ ส.ป.ก.ได้ประสานงานกับ ธ.ก.ส. เพื่อหาทางช่วยเหลือเป็นการเฉพาะพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม     ได้รับหนังสือชี้แจงข้างต้น “มหาวชิ14318” ขอขอบคุณนายสราวุธ ปัญญาวงค์ นายก อบต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน ที่ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อ นสพ.สยามรัฐ ไว้ที่อ่าน นสพ.หมู่บ้านทุกแห่งทำให้หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ได้มีโอกาสรังสรรค์ดูแลสังคมร่วมกัน...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ