OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

สถานบริการที่ จ.น่าน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ชาวบ้านไม่รู้จะพึ่งใคร

     บ้านสวนหอม หมู่ที่3 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขตามอัตภาพมาเป็นเวลากว่า 15 ปี เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2552 ชาวบ้านต้องทรมานกับร้านคาราโอเกะกลายเป็นฟิฟท์ คลับ FIFTH CLUB แหล่งบันเทิงขนาดใหญ่อยู่ใจกลางบ้านสวนหอม เหตุรำคาญเรื่องของการเปิดเพลงและเล่นดนตรีเสียงดัง ปัญหาของการปล่อยน้ำเสียทิ้งลงในทางสาธารณประโยชน์ และเรื่องของการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ยิ่งเป็นวันหยุดหรือช่วงเทศกาลเลิกเวลาไหนไม่กำหนดความเดือดร้อนชาวบ้านสุดที่จะทนไหวจึงรวมตัวกันร้องทุกข์หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ไม่น่าเชื่อว่าหน่วยงานราชการที่ชาวบ้านร้องไปทั้งหน่วยงานด้านปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านวัฒนธรรม ชาวบ้านต้องช้ำใจไม่มีใครช่วยได้

     เมื่อชาวบ้านร้องเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองน่านและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เกิดขึ้น จากผลการตรวจสอบสถานบริการฟิฟท์ คลับ FIFTH CLUB นายวินัย สิทธิมณฑล นายอำเภอเมืองน่านในขณะนั้นมีหนังสือที่ นน 0117/3213 ลงวันที่ 14 ก.ค.2552 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เสนอให้ปิดสถานบริการชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาตามข้อร้องเรียน และต่อมานายอดุลย์ ทรงชัยกุล ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีหนังสือที่ นน 0017.1/10755 ลงวันที่ 3 ส.ค.2552 ถึงนายอำเภอเมืองน่าน แจ้งว่าจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานบริการฟิฟท์ คลับ FIFTH CLUB เป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และจากข้อเท็จจริงตามรายงานของอำเภอ การดำเนินกิจการของสถานบริการฟิฟท์ คลับ FIFTH CLUB ยังไม่พบว่าได้ดำเนินการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายสถานบริการอันจะเป็นเหตุให้จะต้องพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่จะพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวได้ แต่กรณีดังกล่าวเป็นการที่สถานบริการฟิฟท์ คลับ FIFTH CLUB ได้เปิดบริการแล้วทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ในเรื่องของปัญหาเสียงดังและปัญหาน้ำเสีย ซึ่งปัญหาทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวเป็นเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กำหนดให้หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าทีในการควบคุมการปฏิบัติและกำกับดูแลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

     แล้วเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อน ชาวบ้านรวมตัวร้องเรียนไปทางจังหวัดเพื่อให้พ่อเมืองน่านช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ต้องกลับมาเป็นหน้าที่ของ อบต.ผาสิงห์ พ่อเมืองไม่ใช่หน้าที่ แก้ปัญหานี้ไม่ได้ ปล่อยให้พ่อตำบลคนท้องถิ่นแก้ปัญหา นายภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.สั่งการตามอำนาจหน้าที่ ปัญหาทิ้งน้ำเสียลงทางสาธารณะเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ทำการตรวจสอบแล้ว รายงานว่ามีน้ำขังตามถนนสาธารณะจริง แต่เนื่องจากคืนที่ผ่านมาก่อนทำการตรวจสอบมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน จึงไม่สามารคสรุปได้ว่าน้ำที่ขังอยู่นั้นเป็นน้ำเสียจากสถานบริการทั้งหมดหรือไม่ จากการรายงานเข้าใจในวุฒิภาวะของผู้รายงาน สงสารแต่ชาวบ้านสวนหอมที่ในหมู่บ้านมีฝนตกตลอดทั้งปี ผลการตรวจสอบจึงออกมาเป็นแบบนี้ ส่วนปัญหาเสียงดังได้ใช้เครื่องมือวัดความดังระดับเสียงจากโรงพยาบาลน่าน โดยผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ได้ทำการวัดระดับเสียงจำนวน 6 ครั้งความดังของเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ เรื่องนี้ต้องโทษฟ้าลิขิตชีวิตชาวบ้านสวนหอม คงไม่มีสถานบริการแห่งไหนเปิดเสียงดังในขณะเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจวัดระดับเสียง ส่วนเรื่องเปิดเกินเวลาที่กฎหมากำหนดก็เช่นกันถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เอาจริงไม่มีประโยชน์ที่ชาวบ้านจะร้องเรียนอีกต่อไป

     ถ้าชาวบ้านสวนหอมยังร้องเรียนเรื่องเสียงดัง ปล่อยน้ำเสียทิ้งลงในทางสาธารณะ และเรื่องของการเปิดบริการเกินเวลาที่กำหนด ไม่น่าจะมีประโยชน์อีกต่อไปเพราะไม่มีใครช่วยได้ลองเรื่องการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการว่าได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 หรือไม่อย่างไร ตามมาตรา 7 พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 อาคารหรือสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการตาม มาตรา 4 ต้อง (1) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว (2) ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อน รำคาญแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง (3) มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก

     “มหาวชิ14318” ถามแทนชาวบ้านสวนหอม การออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ผู้ออกใบอนุญาตได้ปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ หรือเห็นว่าเป็นดุลยพินิจ เมื่อพิจารณาแล้วจึงได้อนุญาต แต่เมื่อออกให้ไปชาวบ้านเดือดร้อนก็ระงับไม่ต่อใบอนุญาตในปีต่อไปถ้าเจ้าของสถานบริการไม่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ด้วยเหตุผลก่อความเดือดร้อนและรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านถือเป็นเรื่องใหญ่และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จังหวัดต้องเร่งแก้ไขใส่ใจให้มากกว่านี้หน่อยอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ อบต.ผาสิงห์ หรือเห็นว่าการออกใบอนุญาตเรื่องนี้เป็นดุลยพินิจ ไม่ลองพิจารณาออกใบอนุญาตชนวัวหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพราะการออกใบอนุญาตชนวัวก็เป็นดุลยพินิจเช่นกัน เพราะเรื่องชนวัวนักการเมืองมีคะแนน แต่คนแค้นใจเป็นชาวจังหวัดน่านเหมือนเช่นชาวบ้านสวนหอมที่เกือบตรอมใจตาย...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ