OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติที่ป่าไฝ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แผ้วถางปลูกยางพาราได้อย่างไร

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทาน พระราชดำริเป็นเอนกประการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ทรงพระราชทานพระราชดำริการพัฒนาด้านต่างๆควบคู่กับการอนุรักษ์ เสมอด้วยการทรงจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรมากที่สุด ประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยปัญหาป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หามาตรการยับยั้งการทำลายป่า และเร่งฟื้นฟูสภาพต้นน้ำลำธาร โดยทรงโปรดพิจารณาปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชาติที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด

     คนในชาติทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้น้อมอัญเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เพื่อให้สภาพป่าที่เสื่อมโทรมได้กลับคืนสภาพโดยรวดเร็ว เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศ อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในชาติทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในชาติมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ คนในชาติทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันปลูกป่า สนองพระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และน้อมเกล้าถวายเป็นสักการะ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ปีที่ 50

     สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ด้วยการปลูกป่าถาวรบนเนื้อที่ 900 ไร่ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นป่าไม้เบญจพรรณ ทางเข้าเขตแปลงป่าถาวร มีป้ายแสดงโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สนับสนุนโดย ดร.เจริญ ดร.คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี แสดงไว้ให้เห็นสำหรับผู้ที่ผ่านไปมาอย่างชัดเจน

     ต่อมาทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แปลงสภาพป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงดังกล่าว ด้วยการแผ้วถาง เผาป่า เปลี่ยนสภาพจากป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ มาเป็นสวนยางพารา ทั้งยังปลดป้ายโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ออกไป มีการนำป้ายใหม่มีข้อความ “ยินดีต้อนรับ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ ไว้แทนให้เห็นชัดเจน

     ทั้งๆที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ผ่านมาดำเนินการปลูกป่าแล้วยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ต่อมามีการปรับปรุงวิธีดำเนินงานโครงการฯ มีการขยายเวลาในการดำเนินการออกไปอีกและ จากผลดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูบำรุงรักษาป่า ปลูกเสริมป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรมได้ฟื้นตัวเองตามธรรมชาติแล้ว การดำเนินการยังไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด นั่นก็หมายความป่าเราต้องร่วมกันปลูกป่าต่อไป

     แล้วทำไมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถึงได้กล้าสวนทางด้วยการแผ้วถาง ทำลายป่าถาวรเฉลิมพระกียรติฯ สร้างความแปลกใจสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะประชาชนคนตำบลป่าไผ่ ด้วยสงสัยว่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 นั้น ปลูกป่าไว้แล้วเปลี่ยนแปลงด้วยการเผาป่าทำลายกลับกลายมาเป็นสวนยางพาราได้อย่างไร

     ความสงสัยนี้ คณะกรรมการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ ลงไปดูแลหน่อยอย่าปล่อยให้ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำอะไรได้ตามใจ ด้วยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของอธิการบดีและคณะบริหารมหาวิทยาลัย แต่คนเดียว ฝ่ายเดียว ผู้อื่นไม่เกี่ยวข้อง แต่อย่าลืมว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ ด้วยความชอบธรรมแล้วทุกคนมีสิทธิในการหวงแหนแสดงความเป็นเจ้าของได้ไม่ใช่หรือ

     อีกเรื่องที่ต้องฝากไว้พร้อมๆกัน “โครงการอนุรักษ์ศึกษาและพัฒนาป่าบ้านโปง ตามพระราชดำริ สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้ ร่วมกับราษฏรบ้านโปง และกรมป่าไม้” ได้อนุรักษ์ป่าไม้ไว้ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา แต่ในเวลานี้มีปัญหาที่ต้องบอกให้แก้ไขว่าบนพื้นที่ป่าบ้านโปง ในเขตหมู่ที่ 6 ต.ป่าไผ่ มีใครไม่รู้นำรถแม็คโครเข้าไปขุดไถป่าไม้ไว้เป็นบริเวณกว้างถามชาวบ้านป่าไผ่บอกว่าทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำรถแม็คโครมาขุดไถเอง สองเรื่องแย่ๆที่ว่านี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีเหตุผลโต้แย้งชี้แจงอย่างไร ไม่เฉพาะคนตำบลป่าไผ่ยังมีคนไทยอีกหลายคนสนใจอยู่...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ