OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ตาคลีวันนี้ ยังเก็บค่าน้ำประปาประชาชน

     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณอุดหนุนให้แก่เทศบาลเพื่อชดเชยค่าน้ำประปาที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือนของระบบประปาที่ดำเนินการในลักษณะเทศพาณิชย์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนมีนาคม2552 และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบหลักการของมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่กระทรวงการคลังเสนอและให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยขยายให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาคมากขึ้นภายหลังจากมาตรการเดิมสิ้นสุดและให้หลักเกณฑ์ใหม่เป็นระยะเวลา 6 เดือน

     โดยมาตรการดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น คือมาตรการลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาของครัวเรือน ซึ.งมีสาระสำคัญ กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติชัดเจนว่ารัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำ ระหว่าง 0 ถึง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ.งเป็นปริมาณการใช้ที่ตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของกลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ำที่รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น ระบบประปาพาณิชย์ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาที่ดำเนินการในลักษณะการพาณิชย ์ วงเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้ดำเนินการดังกล่าวให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเจียดจ่ายงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดค่าน้ำประปาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบประปาในความรับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา จากระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบทราบโดยมีระยะเวลาที่จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีให้ระบบประปาเทศบาลที่ดำเนินการในลักษณะเทศพาณิชย์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้วตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในลักษณะการพาณิชย์ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2552

     ล่าสุด จากมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ครม. ได้อนุมัติต่ออายุโครงการ 5 มาตรการไปจนสิ้นปี 2552 ดังนั้นในเรื่องของการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม รถเมล์ รถไฟ ที่ให้บริการฟรีและค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ก็มีการต่ออายุทั้งหมด เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนออกไปอีก 5 เดือน ไปจนถึงสิ้นปี 2552 หรือ 5 มาตรการ 5 เดือน เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ ทั้ง 5 มาตรการ ยังคงหลักการเดิม ในส่วนของรถไฟชั้น 3 มาตรการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้บริการฟรีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 800 คันรวม 73 เส้นทาง และมาตรการก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ให้ตรึงเอาไว้เช่นเดิม และมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย มาตรการค่าน้ำประปาฟรีครอบคลุมการใช้น้ำไม่เกิน 30 ยูนิต ทั้งน.้รัฐบาลจะใช้งบประมาณเพื่อต่ออายุ 5 มาตรการ 5 เดือน จำนวน 11,000 ล้านบาท โดยจะจัดสรรจากงบประมาณกลางปี 2553

     ที่เทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ วันนี้ยังเก็บค่าน้ำประปาประชาชน โดยให้เหตุผลกับคนตาคลีว่าเทศบาลไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเทศบาลไม่มีเงิน ไม่เก็บค่าน้ำประปาก็ไม่มีเงินไว้ซ่อมบำรุงระบบประปาเทศบาลเกิดมีปัญหาระบบประปาชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ประชาชนผู้ใช้บริการจะเดือดร้อนคือเหตุผลของเทศบาลเมืองตาคลีที่ใช้เป็นข้ออ้างในการเก็บค่าใช้น้ำประปาจากประชาชน ช่วงนี้พบว่าผู้บริหารเทศบาลเมืองตาคลี ไม่ได้ทำตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนในคราวหาเสียง ที่ได้ฟังแล้วจำได้ว่า นางเพลินพิศ ศรีภพ บอก “จะขออาสาทำหน้าที่บริการประชาชนคนตาคลีให้อยู่ดีกินดีมีความสุขถ้วนหน้ากัน” ไม่ทราบว่ายังจำได้ดีหรือไม่ถ้าคิดว่าอยู่ครบ 2 วาระแล้วไม่จำเป็นต้องทำเพื่อประชาชน หรือจะต้องให้คนตาคลีคิดว่าเวลาที่เหลือก็ทนเอาเลือกเขาแล้วกันและอีกหลายเรื่องที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองตาคลี ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ อย่างเรื่องเก็บค่าน้ำประปา ถือว่ากล้าที่จะเก็บทั้งที่รู้ว่าปฏิบัติราชการขัด มติ ครม.ว่าถึงเรื่องนี้แล้วขอแจ้งไปถึง นายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สั่งการให้ อปท.ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่าปฏิบัติขัด มติ ครม.เรื่องเก็บค่าน้ำประปาจากประชาชนทราบว่าเรื่องนี้ไม่เฉพาะเท่าที่เทศบาลเมืองตาคลีเท่านั้นที่เก็บค่าน้ำประปาจากประชาชน หลาย อปท.เริ.มแจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าเดือนหน้าจะเริ่มเก็บค่าน้ำประปาเน.องจาก อปท.ยังไม่ได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ถ้า อปท.ไม่เก็บค่าน้ำประปาอาจมีปัญหาตามมาได้ ส่วนชาวบ้านได้แต่แปลกใจว่าทำไมผู้บริหารท้องถิ.นไม่เข้าใจหรืออย่างไรกับที่รัฐบาลต่ออายุโครงการ 5 มาตรการไปจนถึงสิ้นปี 2552 รัฐบาลจะใช้งบประมาณเพื่อต่ออายุ 5 มาตรการ 5 เดือน จำนวน 11,000 ล้านบาท โดยจะจัดสรรจากงบประมาณกลางปี 2553 มติ ครม.อนุมัติอย่างน.้ แล้วยังมีผู้บริหาร อปท. หลายแห่งยังหน้าด้านอ้างกับชาวบ้านว่ารัฐบาลไม่ส่งเงินอุดหนุนมาให้ "แกล้งโง่ทำเป็นไม่เข้าใจ หรือเห็นชาวบ้านโง่" ก็อยู่ที่ใจผู้บริหาร อปท. แต่ละคน ชาวบ้านทนไม่ได้ก็ต้องทน รอหมดวาระเลือกตั้งกันใหม่ ชาวบ้านคิดไม่ได้ถือเป็นเวรกรรม ทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครใส่ใจใคร่ทำกรรมดี หรือว่าวันนี้เขามีวิธีตัดกรรม…

 

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ