OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

นกกรงหัวจุกที่ภาคใต้เลี้ยงได้ตามสบายส่วนภาคเหนือมีไม่ได้ป่าไม้จับ

     “มหาวชิ14318” ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอให้ช่วยเหลือจากนายธงชัย ชยเมธานนท์ อยู่บ้านเลขที่ 18/9 ซอย1 ถนนเหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มีอาชีพค้าขาย ได้ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13(แพร่) ร่วมกันจับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ พร้อมแจ้งข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมตัวนายธงชัยฯ บอกว่าตนได้แสดงใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) เล่มที่ 0924 ฉบับที่ 063 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2551 บัญชีท้ายใบอนุญาตฯ ลำดับที่1 ปรอดหัวโขน (นกกรงหัวจุก) จำนวน 10 ตัว และใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.9) เล่มที่ 01 ฉบับที่ 004 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2553 ใบอนุญาตทั้ง 2 ฉบับ ออกให้โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 (แพร่) โดยมีนายสันทัด บันลือ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราประจำตำแหน่ง เป็นสำคัญ เพื่อยืนยันว่านายธงชัย ชยเมธานนท์ เป็นผู้ได้รับอนุญาต

     เรื่องราวเหล่านี้มีใครสนใจบ้าง คงไม่มี เนื่องจากนายธงชัย ชยเมธานนท์ มีอาชีพค้าขาย ไม่รู้จักคนโตในจังหวัดแพร่ เรื่องแย่ๆจึงเกิดขึ้นยากที่จะแก้ไขลงได้ คดีหมายเลขดำที่ 58/2554 ศาลจังหวัดแพร่ ความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดแพร่ โจทก์ นายธงชัย ชยเมธานนท์ จำเลย ฐานความผิดมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวง กำหนดให้นกกวัก นกปรอดหัวโขน(นกกรงหัวจุก) และนกปรอดหัวสีเขม่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ้นกำหนดหกสิบวันแล้ว และจำเลยรับทราบแล้ว

     พฤติกรรมในคดี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลากลางวัน จำเลยได้บังอาจมีนกกวัก จำนวน 2 ตัว นกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก จำนวน 9 ตัวและนกปรอดหัวสีเขม่า จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่มิใช่สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ไว้ในครอบครองของจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้และพนักงานตามกฎหมาย และมิได้รับการยกเว้นใดๆตามกฎหมาย ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ พนักงานอัยการจังหวัดแพร่มีความเห็นเป็นความผิดต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

     จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้สงสัยในชั้นพนักงานสอบสวน นกกวัก 2 ตัว และนกปรอดหัวสีเขม่า 1 ตัว นายธงชัยฯ มีไว้ในครอบครอง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ และพนักงานอัยการจังหวัดแพร่มีความเห็นสั่งฟ้อง คงไม่มีใครติดใจเพราะนายธงชัยฯไม่มีใบอนุญาตให้ครอบครอง แต่นกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก จำนวน 9 ตัว ที่ผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาสั่งฟ้องเป็นเรื่องที่สังคมข้องใจก็ในเมื่อนายธงชัยฯ มีหนังสือหลักฐานใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) นกปรอดหัวโขน (นกกรงหัวจุก) จำนวน 10 ตัวมาตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2551 และใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.9) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2553 ซึ่งออกให้โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 (แพร่) และเมื่อดูตามหลักฐานที่นายธงชัยฯมีอยู่ เมื่อไล่เรียงตามวันเวลาพบว่านายธงชัยฯได้แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง เลขที่รับ ลำดับที่1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 แจ้งครอบครองนกกรงหัวจุกไว้ 10 ตัวมีนายปราโมทย์ แกล้วกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้6 เป็นผู้รับแจ้ง ต่อมาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 (แพร่)ได้ออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.2) ให้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 และต่อมาวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 นายธงชัยฯได้ไปขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป.8) พร้อมทั้งได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวน 1,000 บาทตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่19781 เลขที่ 3 มีนายมานพ คำตัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน และในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 (แพร่)ได้ออกใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.9)ให้นายธงชัย ชยเมธานนท์ ถือไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

     แล้วเหตุการณ์เมื่อวันที่26 พฤศจิกายน 2553 เวลากลางวันเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 (แพร่) ได้ร่วมกันจับกุมนายธงชัยฯ ที่สังคมติดใจนกกรงหัวจุก 9 ตัวจับไปได้อย่างไรใบอนุญาตที่นายธงชัยฯแสดงให้ดูไม่รู้หรืออย่างไรว่าเป็นหลักฐานจริงที่ออกให้โดยต้นสังกัดที่ชุดจับกุมสังกัดอยู่ แต่ถ้าหากการจับกุมในวันดังกล่าวมีสาเหตุมาจากเหตุอื่นใดเอาเฉพาะนกกวัก 2 ตัว และนกปรอดหัวสีเขม่า 1 ตัว ที่นายธงชัยฯ มีไว้ในครอบครอง น่าจะมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และนายธงชัยฯก็ไม่มีช่องทางเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากใครน่าจะสมใจชุดจับกุมกว่าเป็นไหนๆ

     คงต้องบอกนายธงชัยฯ ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครช่วยได้นอกจากจะเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจเมตตาเผื่อว่าเรื่องราวนายธงชัยฯมีความเหมือนที่แตกต่างกันกับเรื่องของนายวินัย คำบ้านฝาย ชาวบ้านตำบลแสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในเนื้อที่ 3ไร่กว่า ที่ “มหาวชิ14318” ได้บ่นไปถึงผู้มีอำนาจในวันนั้นส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมมาสอบข้อเท็จจริงจนสุดท้ายนายวินัย คำบ้าฝาย ศาลท่านเมตตาโทษจำคุกรอลงอาญาไว้ให้นายวินัยฯ จดจำไว้จนถึงวันนี้ ส่วนเรื่องนายธงชัยฯ “มหาวชิ14318” ขอบ่นอีกสักครั้งไปยังท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ช่วยดูแลนายธงชัยฯให้พ้นภัยในครั้งนี้ด้วย เทอญ.


หนังสือชี้แจง


เอกสารตอบกลับความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ