OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

การขุดดิน ถมดิน ดูดทรายแก้ปัญหาได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

     การขุดดิน ถมดิน ดูดทรายแก้ปัญหาได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปัญหาของการขุดดิน ถมดิน ดูดทรายวันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังไม่มีใครให้ความสนใจดูแลอย่างจริงจัง ปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับการขุดถมดูดดินทราย เป็นปัญหาใหญ่ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะมีปัญหากับผู้ประกอบการขุดถมดูดดินทรายเพราะกลัวเรื่องร้ายๆอาจเกิดขึ้นได้กับตนเองและครอบครัว หรือถ้าหากมีใครกล้าที่จะออกมาปกป้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองก็ต้องผ่านการเจรจาโดยเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจมักเจรจาจบลงด้วยการขุดถมดูดดินทรายดำเนินการได้ต่อไปจึงทำให้การรักษาสิทธิตามกฎหมายของผู้เสียหายผลที่ได้คือเสียเวลากับการค้าความ

     ที่ผ่านมาการอนุญาตดูดทรายในแหล่งน้ำสาธารณะตามมาตรา9 และมาตรา120 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เกิดจากการตีความของปัญหาเพื่อนำมาหาประโยชน์ เช่นกรณีกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี(กรมเจ้าท่า) เห็นว่าร่องน้ำในลำน้ำสาธารณะมีปัญหากับการเดินเรือและเพื่อป้องกันและบรรเทาการสูญเสียทรัพย์สินจากอุทกภัยและน้ำกัดเซาะตลิ่งอีกทั้งปรับปรุงทางน้ำเพื่อรองรับการไหลของกระแสน้ำอย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการเห็นควรให้มีการขุดลอกลำน้ำ จึงประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการขุดดูดทรายมาช่วยเหลือราชการด้วยการอนุญาตในนำทรายที่ได้จากการดูดขึ้นมานำไปขายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แนวทางนี้ดีต่อทางราชการเนื่องจากประหยัดงบประมาณของราชการเป็นการแก้ไขปัญหาตามหลักการและเหตุผลในการเสนอเพื่อพิจารณาอนุญาตขุดดูดทราย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบดีแล้วการขุดดูดทรายจากข้อเท็จจริงในปัญหาก็ดำเนินการได้ และอีกหลายแนวทางที่ทางราชการค้นคิดหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการไม่ดูดขุดทรายในลำน้ำสาธารณะ

     แต่จากข้อเท็จจริงในปัญหาผลประโยชน์จากการขุดดูดทรายมากมายมหาศาลเมื่อระเบียบข้อกฎหมายบัญญัติไว้ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติประกอบในการพิจาณาทุกขั้นตอนที่บัญญัติเป็นการป้องกันกระกระทำผิดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ การประชุมราษฎรที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่าประชาคมหมู่บ้านเป็นข้อกำหนดที่ดีและเป็นประโยชน์เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้ตัดสินใจ แต่ข้อกำหนดที่ให้ผ่านสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าเป็นแหล่งหากินของผู้บริหารท้องถิ่นที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวด้วยการพิจารณาในสภาฯที่อ้างว่ามาจากประชาชนเพียงด้วยสมาชิกสภาฯไม่กี่คนอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาก่อนหน้าจะเปิดประชุมสภาโดยไม่สนใจว่าประชาคมราษฎรที่เกี่ยวข้องมีความเห็นมาว่าอย่างไร จากเจตนาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบกับปัญหาที่มาจากลำน้ำที่ข้อเท็จจริงแฝงด้วยผลประโยชน์จากทรายที่ดูดขุดมาขายมากมายเกินความจำเป็นที่มีผู้มีอำนาจรู้เห็นเป็นใจให้ทำได้ จึงทำให้การต่อรองในเรื่องการอนุญาตอยู่บนพื้นฐานประสานผลประโยชน์ร่วมกัน

     ส่วนการขุดดูดทรายในที่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เนื่องจากผู้ประกอบเห็นว่าการขุดดูดทรายที่ในที่ดินตนเองจึงขุดดูดทรายตามความต้องการไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ที่ผ่านมาพบว่าผู้ขุดดินได้ละเมิดบุคคลอื่นด้วยความตั้งใจเช่นกรณีขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า 2 เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน และการขนดินด้วยการละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่างไม่เกรงกลัวต่อความผิดที่ก่อขึ้นมา

      เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในทั้งทางตรงและทางอ้อมและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา29 ผู้ใดได้รับความเสียหาย หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินและถมดิน อันไม่ปฏิบัติตาม มาตรา20 และมาตรา24 หรือมาตรา27 มีสิทธิ์ร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น สั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ มาตรา44 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิด หรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้น และได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา

     แต่ที่ผ่านมาบทบัญญัติที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายไม่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พนักงานเจ้าหน้าที่ละเว้นอย่างเคยชินจะด้วยความตั้งใจหรือไม่รู้ไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย กรณีผู้ประกอบการกระทำผิดกฎหมายละเมิดต่อผู้เสียหายที่เป็นชาวบ้านพนักงานเจ้าหน้าจะไกล่เกลี่ยให้แก้ไขแต่ความเสียหายที่ทำไปแล้วกลับคืนมาไม่ได้ เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ การขุดดูดทรายในที่ดินตัวเองด้วยการขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า 2 เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ทำให้เกิดการพังทลายของดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง เจ้าพนักงานทำได้แค่สั่งให้หยุดขุดดิน

     ปัญหาการขุดดิน ถมดิน ดูดทราย แก้ได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อพบการกระทำความผิดพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด อย่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องนี้หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ มาตรา44 พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ผู้กระทำผิดในเรื่องนี้คงต้องมีน้อยลง ถึงเวลาบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนในการป้องปรามและป้องกันการกระทำผิดเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ และเป็นการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ