OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ผู้รับเหมา กับนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ใครเป็นคนผิด

     ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของอำนาจหน้าที่ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ถึงความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ไม่ว่าจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และฉบับปี พ.ศ.2550 ซึ่งได้กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ กำหนดอำนาจหน้าที่มีลักษณะเป็นภาพรวม ครอบคลุมกิจการทุกประเภท และปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีปัญหาซ้ำซ้อนในเรื่องเขตพื้นที่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ทำให้เกิดปัญหาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้ทำกิจการบางอย่างปราศจากอำนาจหน้าที่ หรืออาจเกินกรอบของอำนาจหน้าที่ไปได้

     จากหลายๆปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้เรียกเงินคืนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยในข้อหารือมาจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงอำนาหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีองค์กรเฉพาะที่ทำหน้าที่วินิจฉัยในปัญหาที่เกิดขึ้นแทน สตง. หรือคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจาก อปท. เป็นหน่วยงานกึ่งราชการ กึ่งการเมือง ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีลักษณะการทำงานที่ตอบสนองประชาชนในท้องถิ่นในรูปแบบหลากหลาย ที่ผ่านมา สตง. และคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้วินิจฉัยเรืองอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้วยการตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด มิได้อยู่บนพื้นฐานตามความต้องการของประชาชนแต่ละท้องถิ่นทำให้การทำงานของ อปท.จำกัดอยู่ในวงแคบไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่แต่ละท้องถิ่นที่มีความต้องการแตกต่างกัน

     ปัจจัยในปัญหาเหล่านี้คือที่มาของการเรียกร้องให้ตัวแทนของ อปท. ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ของ อปท. ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนเห็นว่ายังขัดกับหลักการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น หากมีการแก้กฎหมายให้ผู้แทนของ อปท.ได้มีส่วนร่วมในการวินิจฉัยในปัญหาของอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น อีกทั้งยังได้นำปัญหาของท้องถิ่นเสนอต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ของ อปท. จากสภาพความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่นที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ อปท.แต่ละแห่งมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

     จากการสัมมนาผู้บริหาร อปท. ที่ผ่านมาหลายครั้งพบว่าความต้องการของผู้บริหาร อปท. เรียกร้องกันมากในเรื่องของอำนาจหน้าที่ ว่าควรมีการกำหนดหน้าที่ของ อปท. เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องให้ อปท. ทำหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม ทั้งทางแพ่งและทางอาญา และทางปกครอง เนื่องจากปัจจุบันส่วนกลางยังไม่สามารคดำเนินการกระบวนการกระบวนการยุติธรรมทั้งสามประเภทให้มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งผลของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตกแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ควรให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม แต่ข้อเรียกร้องดังกล่าวของผู้บริหาร อปท. ยังมีหลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันยังมีผู้บริหาร อปท.หลายแห่งหลายที่ยังมีความคิดว่าเงินค่าคอมมิชชั่นจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นเงินที่ผู้บริหาร อปท.ต้องได้รับเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใน อปท. มีให้เห็นเป็นประจำ มีการร้องเรียนคณะผู้บริหาร อปท. ถึง ป.ป.ช. และป.ป.ท. และยังมีการร้องเรียนไปถึงองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้ให้องค์กรเอกชนทำได้เพียงไหนอย่างไร

     และที่เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีการกล่าวหาว่าคณะผู้บริหารเทศบาลได้กระทำผิดตามความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมีนางอัญชลี ใจวัง อยู่บ้านเลขที่282 หมู่6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ร้องทุกข์เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีคณะกรรมการเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้มีข้อตกลงกับตนว่าให้ตนเองถมที่ 1 แปลงบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลเพื่อใช้กับกิจกรรมของชาวบ้านและเทศบาล เนื้อที่ประมาณ 3ไร่เศษ ถมสูง2.5-3 เมตร คิดมูลค่าประมาณ 1.5-2 ล้านบาทเพื่อแลกกับงานรับจ้างถมศูนย์เด็กเล็กและหอประชุมและเป็นผู้ได้ทำงานขุดดูดทรายในพื้นที่ อีกทั้งจะช่วยเรื่องมติสภาเทศบาลตำบลและการทำประชาพิจารณ์ของชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลตำบล ตามมาตรา9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และยังได้ขอค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วย เมื่อตนได้ดำเนินการถมที่ให้กับทางเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่พอใจแต่ทางเทศบาล ไม่ได้ทำตามที่ตกลงไว้กับตนทำให้ตนได้รับความเสียหาย

     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 บัญญัติไว้ชัดเจนถึงอำนาจหน้าที่บังคับ หรือหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ไม่พบว่าเทศบาลตำบลมีหน้าที่ให้เรียกผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา มาตกลงให้ทำกิจการใด อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือเทศบาลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของเทศบาลตำบลตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อร้องเรียน ของผู้ร้อง

     เพื่อให้ความจริงเรื่องนี้ได้ปรากฏและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขอเรียกร้องให้ท่าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมหาพนได้ดำเนินการตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่อย่างไร จากข้อกล่าวของนางอัญชลี ใจวังเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเป็นความจริงจะมีการดำเนินการอย่างไรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และถ้าไม่เป็นความจริงนางอัญชลี ใจวัง จะถูกดำเนินการอย่างไร?

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ