OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ส.ป.ก.อุทัยธานี ต้องตั้งใจแก้ปัญหาที่ดินทำกินด้วยความเป็นธรรม

     ปัญหาที่ดินทำกินยังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทยวันนี้และคนไทยในวันหน้า ยังต้องแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวกันต่อไป จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ดินทำกินเพิ่มมากขึ้น ป่าไม้ลดจำนวนลงอย่างน่าวิตก ความสมดุลไม่เป็นไปตามธรรมชาติ คนบางกลุ่มขาดความรับผิดชอบเนื่องจากความจำเป็นที่ต้องมีชีวิตรอด ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งขาดความรับผิดชอบเนื่องจากเกิดความอยากเกินความจำเป็น ทำให้ที่ผ่านมาการแก้ปัญหายังไม่เป็นรูปธรรม ปัญหาเฉพาะหน้าแก้กันพออยู่ได้ระยะสั้น ส่วนปัญหาระยะยาวเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องวางมาตรการให้ยึดถือปฏิบัติโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

     การดูแลรักษาป่าไม้อย่าให้ลดจำนวนลง ที่ดินทำกินในเขตป่าไม้ไม่เพิ่มจำนวนควรเป็นมาตรการแรกที่ต้องปฏิบัติ ออกกฎหมายตัดไม้ทำลายป่าเป็นการฆ่ามนุษยชาติ ถือเป็นความผิดทางอาญา ต้องรับโทษสูงสุดทางอาญา เชื่อว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวได้ช่องทางหนึ่ง และสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป รัฐต้องจัดสรรที่ดินทำกินให้เป็นไปโดยบริสุทธิยุติธรรม เกษตรกรเต็มขั้นต้องมีที่ดินทำกินอย่างเพียงพอ ส่วนเกษตรครึ่งขั้น ที่รอผันตัวเองหลังเกษียณอายุราชการ หรือพ่อค้า นักธุรกิจเจ้าของกิจการใหญ่โตที่มีเงินหมุนเวียนทางธุรกิจ พอจำแนกได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เกษตรกร ไม่มีสิทธิจับจองเป็นเจ้าของที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ มาตรการดังกล่าวถ้าทำได้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และปัญหาแย่งที่ดินทำกินคงหมดไปในระยะยาวได้ และเหตุการณ์แย่งสิทธิในที่ดินทำกินที่จังหวัดอุทัยธานีที่มีปัญหาแย่งสิทธิกันมาเกือบ 20 ปีคงมีวิธีแก้ปัญหา

     นายเสนาะ วิสุทธิศักดิ์ ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี แปลงที่ 269/20 เนื้อที่ 20-0-17 ไร่ และแปลงที่ 269/2 เนื้อที่ 50 ไร่ ได้ทำกินในที่ดินเรื่อยมา จนเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2536 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี มีหนังสือที่ อน 0012/1657 แจ้งให้นายเสนาะ วิสุทธิศักดิ์ ออกจากที่ดินที่ไม่มีสิทธิ ด้วยการอ้างมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่8/2535 เมื่อวันที่22 ธ.ค.2535 ได้พิจารณาการพิพาทสิทธิแย่งการครอบครองที่ดิน แปลงที่269/20 และแปลงที่ 269/2 เนื้อที่ 20-0-17 ไร่ กับ50 ไร่ ตามลำดับให้กับนางทองดี เกสทอง การที่ท่านขัดขวางการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านส่งมอบที่ดินให้กับนางทองดี เกสทอง ภายในวันที่ 20 ก.ย.2536 หากท่านเพิกเฉยอาจถูกดำเนินคดีทางศาลต่อไป นายบุญยก วงษ์เรืองโรจน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานีในขณะนั้น หลังจากได้รับหนังสือดังกล่าวนายเสนาะฯ ก็ยังทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าวเรื่อยมา

     ในปี พ.ศ.2550 นายปราโมทย์ เกสทอง มีหนังสือถึง สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ขอให้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01) และให้ดำเนินการฟ้องขับไล่นายเสนาะ วิสุทธิศักดิ์ และหรือทายาทออกจากที่ดินแปลงที่ 269/2 และแปลงที่ 269/20 ม.8 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี และออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายใน 90 วันถ้าพ้นกำหนดจะต้องรับผิดชอบตาม มาตรา157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและหรือมาตรา9 และมาตรา42 แห่ง พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ.2542

     นายประเสริฐ วิศิษฏจินดา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ได้ชี้แจงให้นายปราโมทย์ เกสทอง ทราบว่าที่ดินแปลงเลขที่269/2 และ269/20 อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่จำแนกฯป่าทับเสลา(ฝั่งซ้าย) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ซึ่ง ส.ป.ก.เข้าไปดำเนินการรังวัดแปลงถือครองที่ดินในปี 2531 แต่ยังไม่ได้มีการจัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแต่อย่างใด โดยที่ดินของรัฐที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบมาดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรนั้น เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของ ส.ป.ก.จะต้องอยู่หลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 “ข้อ8 เกษตรกรผู้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้” เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐ หรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินที่นำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและเป็นผู้ทำกินในที่ดินนั้น

     ดังนั้นการที่ท่านได้แจ้งให้ ส.ป.ก.อุทัยธานีดำเนินการฟ้องขับไล่นายเสนาะ วิสุทธิศักดิ์และหรือทายาทออกจากแปลงที่ดินเพราะว่าบุกรุกที่ดินของ ส.ป.ก.และขอให้ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่ท่านนั้นไม่สามารคกระทำได้ ตามระเบียบฯของ ส.ป.ก.จะต้องดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินและทำกินในที่ดินในขณะที่ ส.ป.ก.ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรเท่านั้น ส่วนกรณีนายเสนาะฯ ไม่ถือว่าเป็นการบุกรุกที่ดินของ ส.ป.ก.เพราะเป็นผู้ถือครองและทำกินก่อนที่ ส.ป.ก.จะนำมาจัดที่ดิน ส่วนท่านได้ยอมรับว่าไม่ได้ครอบครองที่ดินและทำกินในที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ส.ป.ก.จึงไม่สามารคดำเนินการคัดเลือกท่านเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวได้ตามระเบียบ ปัญหาขัดแย้งแย่งสิทธิไม่สิ้นสุดในวันที่ 10 มิ.ย.2552 นายปราโมทย์ เกสทอง และนางทองดี เกสทอง มีหนังสือถึง ส.ป.ก.อุทัยธานี ขอทราบผลการปฎิบัติงานของ ส.ป.ก. อ้างถึงหนังสือ ส.ป.ก.อุทัยธานีที่ อน 0012/1657 ขอให้ ส.ป.ก.อุทัยธานี ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นภาระอำนาจและหน้าที่โดยตรงของ ส.ป.ก.

     ปัญหาความขัดแย้งแย่งสิทธิในที่ดินทำกินในเขต ส.ป.ก.อุทัยธานี ระหว่าง นายเสนาะ วิสุทธิศักดิ์ กับนายปราโมทย์ เกสทอง และนางทองดี เกสทอง ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้ส.ป.ก.อุทัยธานี พิจารณา”ใครเป็นเกษตรกรเต็มขั้น ใครเป็นเกษตรกรครึ่งขั้น”ประเด็นเดียวเท่านั้นสิทธิในที่ดินทำกิน เป็นไปด้วยความเป็นธรรม...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ