OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ออกโฉนดที่ดินทับทางกระบือถือเป็นภารกิจ จนท.รัฐต้องแก้ไข

     ทางกระบือเป็นชื่อเรียกทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน คนส่วนใหญ่เรียกทางควาย ส่วนทางกระบือเป็นภาษาที่ใช้ในทางราชการ ในอดีตประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้ทางควายเป็นทางสัญจรออกทุ่งลงท่าสัญจรไปมาจากท่าน้ำถึงทุ่งนา การทำนาที่ใช้ควายไถนาจำเป็นต้องใช้ทางควายเป็นทางสัญจร ประชาชนทั่วไปเข้าใจตรงกันว่าทางควายเหล่านั้นถือเป็นทางสาธารณะ แต่ปัจจุบันการทำนาไม่จำเป็นต้องใช้ควาย ทางควายที่ใช้มาแต่เดิมก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพจากทางสาธารณะเป็นที่รกปกคลุมไม่มีใครใช้ประโยชน์จึงทำให้มีการเข้ายึดครอบครองทางควาย การออกเอกสารสิทธิ์ในเวลาต่อมาจะได้ทางควายรวมอยู่ในเอกสารสิทธิ์เนื่องจากผู้ปกครองท้องที่นำชี้ให้รังวัดเห็นด้วยกับเจ้าของที่ดินในการขอรังวัดที่ดินในการออกเอกสารสิทธิ์ ที่ผ่านมามักไม่ค่อยพบปัญหาการร้องเรียนเนื่องจากผู้ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับทางควายได้ประโยชน์ ส่วนชาวบ้านมักคิดว่าธุระไม่ใช่เป็นเหตุทำให้ทางควายในปัจจุบันไม่ใช่ทางสาธารณประโยชน์โดยสภาพเนื่องจากบางแห่งทางควายขาดตอนออกทุ่งลงท่าไม่ได้เหมือนแต่ก่อน

     ที่ตำบลโพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบนางสาวสะอาด มั่นมา และนางละออ มั่นมา บุกรุกทางกระบือทำให้ผู้ร้องและประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้ทางสาธารณะ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ได้ตรวจสอบโฉนดที่ดินและหลักฐานการรังวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางกระบือ และตรวจสอบแนวเขตทางกระบือพบว่าทิศเหนือของทางฯ จดเลขที่ดิน117 เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 2845 เป็นรูปแผนที่อย่างเก่า มีแนวรั้วสังกะสีเป็นเขต ผู้ปกครองท้องที่นำชี้ให้รังวัดตามที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงแสดงเขตครอบครองไว้(รั้วสังกะสี) ทิศใต้ของทางฯ จดเลขที่ดิน119 เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 2846 ผู้ปกครองท้องที่นำชี้ให้รังวัด ตามหลักเขตหมายเลข ป-3778 ,ป-28558 และป-6772 ปัจจุบันเป็นของนางสาวสะอาด มั่นมา และนางสาวละออ มั่นมา ผู้ถูกร้อง

     ทิศตะวันออกของทางฯ จดเลขที่ดิน120โฉนดที่ดินเลขที่6781 ผู้ปกครองท้องที่นำชี้ให้รังวัดตามหลักเขตหมายเลข ฉ-4866 และ ป-6772 นายไทยรัฐ เตียสุนทรารย์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม เป็นผู้ขอรังวัด เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2551 ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ ผู้ปกครองท้องที่นำชี้ให้รังวัดตามเขตทางสาธารณประโยชน์ สภาพทางกระบือในขณะรังวัดเป็นดินลูกรัง มีไม้ยืนต้นขึ้นในเขตทาง และแนวรั้ว(ต้นไม้) ของนางสาวสะอาด มั่นมาและนางสาวละออ มั่นมา อยู่ในเขตทางฯ

     จากรายละเอียดเขตทางกระบือ ตามเอกสาร(ร.ว.9) ระวาง 5039II3868 การรังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ พบว่าแนวเขตรั้ว(ต้นไม้) ของนางสาวสะอาดและนางสาวลออ มั่นมา อยู่ในเขตทางสาธารณประโยชน์จริง เห็นว่า จนท.รัฐต้องปฎิบัติตามกฏหมายด้วยการให้นางสาวสะอาดและนางสาวลออ มั่นมา ทำเขตแนวรั้วตามหลักฐานการครอบครองที่ดินตามที่ทางราชการออกให้ด้วยการแจ้งให้นางสาวสะอาดและนางสาวลออ มั่นมา ปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดด้วยความเหมาะสม

     แต่เมื่อดูอย่างละเอียดเขตทางสาธารณประโยชน์(ทางควาย) พบว่าทางฯ ทิศเหนือจดที่ดินเลขที่117 มีนางกุหลาบ จันทร์อ่อน ถือกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งรับมรดกตกทอดต่อกันมาจาก อำแดงสุ่นม่าย ตามโฉนดที่ดิน โฉนดที่2845 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พระเจ้าแผ่นดินสยาม ให้ไว้เป็นสำคัญเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2456 มีอำมาตย์โท พระพิศาลสงครม เป็นผู้บัญชาการ รองอำมาตย์โท ขุนพิทักษ์ไผทกิจ เป็นกรมการตำแหน่งนา มีรองอำมาตย์เอก หลวงประชากรบริรักษ์ เป็นนายอำเภอ ลงลายมือชื่อ และประทับตราเป็นสำคัญ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่ดินที่ดินแปลงดังกล่าวถือครอบครองและได้มาตามหลักฐานโฉนดที่ดินเป็นสำคัญ ปัจจุบันยังไม่มีการรังวัดใหม่

     ทิศใต้ของทางจดที่ดินเลขที่119 มีนางสาวสะอาดและนางสาวละออ มั่นมา ถือกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งรับมรดกตกทอดต่อกันมาจาก อำแดงสุ่นม่าย ตามโฉนดที่ดิน โฉนดที่2846 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พระเจ้าแผ่นดินสยาม ให้ไว้เป็นสำคัญเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2457 มีผู้บัญชาการ กรมการตำแหน่งนาและนายอำเภอ ลงลายมือชื่อและประทับตราเป็นสำคัญเช่นกัน ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนทิศตะวันออกจดที่ดินเลขที่ 12 มีนายไทยรัฐ เตียสุนทรานนท์ ถือกรรมสิทธิ์รวม ตามโฉนดที่ดินเลขที่6781 นายสำลี เรือนใจมั่น เจ้าพนักงานที่ดิน นายสงัด แช่มช้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงลายมือชื่อและประทับตราเป็นสำคัญ ออกให้ ณ วันที่10 มี.ค. 2520 และเมื่อดูต่อไปพบว่าที่ดินเลขที่ 139 ของนางฉวน เมฆสุข ซึ่งติดกับแปลงที่ดินเลขที่ 119 มีทางสาธารณประโยชน์(ทางควาย) กั้นระหว่างอยู่และเมื่อดูโฉนดที่ดินเลขที่119 พบทางควายมาขาดหายทางทิศตะวันตกของที่ดิน ซึ่งนางสาวสะอาดและนางสาวละออ มั่นมา ยืนยันว่าที่ดินแปลงดังกล่าวออกโฉนดที่ดินทับทางสาธารณประโยชน์(ทางควาย)จริง

     ออกโฉนดที่ดินทับทางกระบือถือเป็นภารกิจ จนท.รัฐต้องแก้ไข นายอำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่ มีหน้าที่ต้องรักษาที่ และทางสาธารณประโยชน์ ตรวจสอบให้ตรงประเด็นว่ามีใครออกโฉนดทับที่สาธารณะหรือไม่โดยเฉพาะรายที่มีการร้องเรียนอยู่นี้พิจารณาดูอีกทีว่าโฉนดที่ดินเลขที่6781 ที่มีนายไทยรัฐ เตียสุนทรานนท์ ถือกรรมสิทธิ์รวม ก่อนออกโฉนดที่ดินเมื่อปี2550 ได้ที่ดินมาอย่างไรทิศเหนือ ออก ตก ใต้จดอะไร ทำได้ไม่ยากถ้าอยากทำ...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ