OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ผู้ว่าฯสงขลากับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

     “มหาวชิ14318” บ่นเรื่องทะเลสาบสงขลากับปัญหามากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไป ด้วยเห็นว่าทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยที่กำลังประสพปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ธรรมชาติถูกทำลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเป็นที่ทำกินของประชาชน 2 ฝั่งทะเลสาบทำให้พื้นที่ตามธรรมชาติในลุ่มน้ำทะเลสาบที่เคยอุดมสมบูรณ์ในอดีตลดลงคงเหลือให้เห็นความเสียหายมากมาย จากปัญหาระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรลดลงความเสียหายมากมายเกินกว่าที่จะปรับปรุงให้คืนสู่สภาพเดิมได้ในเร็ววัน ปัญหาที่เกิดจากประชาชน2 ฝั่งทะเลสาบเปลี่ยนพื้นที่ธรรมชาติให้เป็นพื้นที่ทำกิน ยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียจากคลองสายต่างๆไหลลงทะเลสาบ เกิดจากปัญหาคล้ายๆกันของประชาชน 2 ฝั่งคลองที่ต้องทำมาหากินในลำคลองต่างๆ ประสพปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและปัญหาการสร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอันเกิดจากการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในลำคลอง ซึ่ง 2 ฝั่งคลองมีโรงงานอุตสาหกรรมที่น่าเชื่อว่ามีการแอบปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานลงสู่ลำคลองไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา จนถึงได้เวลาผู้ว่าฯสงขลาแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาเสียที ที่ “มหาวชิ14318”ได้บ่นไปในคราวก่อน

     ความคงทราบถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสงขลากับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้เกิดขึ้นมาโดยนางจินตวดี พิทยเมธากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ได้บัญชาการสั่งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องหาข้อมูลเสนอเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา พบคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่น้ำในคลองต่างๆที่ไหลลงสู่ทะเลสาบค่อนข้างเสื่อมโทรม โดยเฉพาะคลองขวาง และคลองสำโรง จัดอยู่ในขั้นเสื่อมโทรมมาก บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำในทะเลสาบตอนล่าง คือชุมชนหัวเขาแดง ชุมชนเกาะยอ มีสาเหตุมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หนาแน่น โดยเฉพาะกระชังปลา ซึ่งเป็นเหตุให้มีการสะสมสารอินทรีย์ในตะกอนบริเวณใต้กระชัง เมื่ออุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมเหมาะสม สารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกแบคทีเรียย่อยสลาย โดยใช้ออกซิเจนในน้ำจนทำให้น้ำบริเวณนั้นขาดออกซิเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืนเกิดภาวะ Hypoxia ปริมาณออกซิเจนละลายต่ำ 2 มก./ลิตร ซึ่งคาดว่าอาจเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ปลากระชังลอยแพตายที่พบบ่อยขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีปัญหายูโทรฟิเคชัน Eutrophication คือการที่แหล่งน้ำมีธาตุอาหาร ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส มากเกินพอ ทำให้มีสาหร่ายขนาดใหญ่ขึ้นในทะเลสาบตอนกลางอย่างหนาแน่น ยูโทรฟิเคชัน เกิดขึ้นในทะเลสาบสงขลามานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2540 ซึ่งทำให้เกิดสาหร่ายหนาม Najas sp. ปกคลุมพื้นที่กว่า 160 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นปริมาณสาหร่ายกว่า 600,000 ตัน ภาวะยูโทรฟิเคชัน ส่งผลกระทบต่อทะเลสาบสงขลา โดยทำให้ความโปร่งใสของน้ำลดลงทำให้ออกซิเจนละลายลดลงต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร Hypoxia หรือหมดไป Anoxia เป็นสาเหตุการตายของสัตว์น้ำในทะเลสาบและทำให้ทะเลตื้นเขิน ปัจจุบันสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาตามธรรมชาติลดน้อยลง เนื่องจากการจับสัตว์น้ำมีมากกว่ากำลังผลิตจากธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ทำให้สัตว์น้ำไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงในพื้นที่ ทางราชการจึงจำเป็นต้องปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเสริมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชาวประมงให้สามารคหาเลี้ยงชีพและมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว

     จากการสำรวจคุณภาพน้ำที่สำคัญของทะเลสาบสงขลา พบว่า คุณภาพของน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมในบางจุดเช่นเดียวกัน จุดที่เสื่อมโทรมคือบริเซรปากคลองสำโรง และปากคลองอู่ตะเภา ส่วนแหล่งกำเนิดมลพิษในทะเลสาบสงขลา มาจากน้ำเสียจากแหล่งชุมชนถึง 80 % ของมลพิษที่ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา ส่วนมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมมีเพียง 10 % และมลพิษจากภาคเกษตรกรรมมีเพียง10 % เช่นเดียวกัน การแก้ปัญหาจึงมุ่งประเด็นไปที่แหล่งชุมชนที่ปล่อยมลพิษลงสู่ทะเลสาบสงขลาเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันแหล่งชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียมีเพียง 2 แห่งเท่านั้นคือระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นจุดที่ระดับคุณภาพน้ำอยู่ในระดับเสื่อมโทรม และระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสงขลา แต่ในปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้มีปัญหาท่อชำรุด น้ำเสียจากแหล่งชุมชนจะไหลเข้าได้ในปริมาณที่น้อยมาก ทำให้น้ำเสียที่มาจากแหล่งชุมชนไหลลงสู่คลองสาขาต่างๆแล้วไหลไปสู่ทะเลสาบสงขลาในที่สุด

     จากที่มาของปัญหาดังกล่าว สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ได้เสนอโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี วัฒนธรรมหลากหลายด้วยเป้าประสงค์ “ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดศูนย์กลางการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

     “มหาวชิ14318” ขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนสงขลาขอบพระคุณ ท่านวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กับการนำพาจังหวัดสงขลาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชุมชน สถาบันการศึกษาในลุ่มน้ำ และเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ