OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ผอ.สงขลาวิทยาคมบังคับให้นักเรียนลาออกกระทรวงศึกษาแก้ปัญหานี้อย่างไร

     สังคมไทยในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากโลกไร้พรมแดน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในเกือบทุกมิติของสังคม ซึ่งสภาพของสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมไทย ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤตอันน่าเป็นห่วงจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล โดยมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคคลและสังคม รวมทั้งโครงสร้างและกลไกการบริหารและการจัดการต่างๆ ปรับตัวตามไม่ทัน เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ

     ยังมีเด็กจำนวนมากไม่ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานของความเป็นมนุษย์ เด็กถูกใช้ในทางที่ผิด มีการแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยังมีการละเมิดสิทธิเด็กนานัปการทำให้เด็กขาดโอกาสในการเจริญเติบโตที่จะเป็นพลเมืองดีของสังคม ถึงเวลาแล้วที่ทุกส่วนของสังคมโดยเฉพาะในสถานศึกษาควรให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรครู ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปเพื่อพัฒนา ช่วยเหลือ นักเรียนในทุกด้าน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปเพื่อดำรงซึ่งสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่เกิดมาพร้อมเด็กทุกคน และกฎหมายรองรับ และสิทธินี้ควรได้รับการยอมรับและปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่และคนในสังคมทุกคนได้รวมพลังผลักดันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นกระบวนการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กที่ได้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์อนาคต ของเด็กซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกทั้งหมด ให้ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นวิถีแห่งสันติสุข ที่ยั่งยืนสืบไป

     นายฤทธิรงค์ เสนะ นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อ.สิงหนคร จ.สงขลา มีปัญหาทำผิดระเบียบของโรงเรียนเนื่องจากทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในโรงเรียนมีเรื่องชกต่อยกัน ต่อมาทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนที่ทะเลาะกันพร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่าทางคณะกรรมการโรงเรียนมีมติให้นักเรียนที่ชกต่อยกันลาออกไปเรียนที่อื่นโดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้หาที่เรียนแห่งใหม่ให้เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา ผู้ปกครองและนักเรียนทั้ง 5 คนที่ทะเลาะกันได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนขอความเมตตาเนื่องจากนักเรียนทั้ง5 คนต่างสำนึกผิดในการกระทำอีกทั้งเรียนชั้นสุดท้ายใกล้จบการศึกษาจึงไม่อยากไปเรียนที่อื่นจึงขอโอกาสและรับปากว่าจะไม่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนอีกต่อไปขอให้สัญญา ทางผู้บริหารโรงเรียนยืนยันกับผู้ปกครองว่าคณะกรรมการได้ลงมติแล้วต้องทำตามช่วยอะไรไม่ได้

     โดยธรรมชาติของนักเรียนในโรงเรียนสงขลาวิทยาคม มีความแตกต่างกันเนื่องจากนักเรียนมาจากสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน มีสภาพแวดล้อมและสังคม ทำให้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน การให้การช่วยเหลือนักเรียนมีความสำคัญที่จะต้องทำให้ตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ซึ่งโรงเรียนจำเป็นต้องมีระบบและมีกระบวนการดำเนินงานให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะช่วยเสริมเติมเต็มให้กับนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม สังคม เศรษฐกิจและสติปัญญาเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาแก่นักเรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพสร้างความมั่นใจให้นักเรียนทุกคน มีครูคอยช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด

     นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 04010/ว793 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 เรื่องการลงโทษนักเรียน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีบัญชาให้หน่วยงานต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาในสังกัดให้พิจารณา และตระหนักเกี่ยวกับกับการลงโทษนักเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 อย่างเคร่งครัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งมาเพื่อให้สอดส่อง ดูแล และกำชับสถานศึกษาในสังกัดของท่าน ได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี 4 สถาน ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เท่านั้น เพื่อความเมตตาให้โอกาสแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทั้ง5 คนที่ได้ทำผิดระเบียบของโรงเรียน การถูกบังคับให้ลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปเรียนที่โรงเรียนอื่นตามข้อมูลที่ผ่านมามีนักเรียนกี่คนที่ปรับตัวให้สมดุลทางจิตใจ หากเกิดความเครียดปรับตัวไม่ได้ อาจก่อให้เกิดปัญหานานัปการได้

     นายภิญโญ จันทรวงศ์ รอง.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 รักษาราชการแทน.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 และนายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผอ.โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 แล้วหรืออย่างไร คงจะไม่มีใครนินทาถ้าจะเปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการที่ลงมติให้นักเรียนทั้ง 5 คนลาออกจากโรงเรียนเปลี่ยนมาเป็นให้ผู้ปกครองและนักเรียนทั้ง5 มาว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับผิดชอบล้างห้องน้ำนักเรียนชายตลอดภาคเรียนนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ