OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

จังหวัดเพชรบูรณ์กับการจัดการที่ดินของรัฐที่ประชาชนใช้ร่วมกัน

     ประเทศไทยในปัจจุบันมีที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นที่ดินประเภทที่พลเมืองใช้ร่วมกันและที่ดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงมีมากมายหลายหมื่นแปลง แต่ในความเป็นจริงยังมีที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทที่พลเมืองใช้ร่วมกันอีกมาก ยังไม่ได้มีการสำรวจขึ้นทะเบียนและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง อีกทั้งการปฏิบัติงานในการจัดการดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์ของภาครัฐมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนแตกต่างกัน ทั้งภาครัฐและประชาชนต่างมีความแตกต่างในสำนึกสาธารณะต่างกัน ปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ และจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

     ปัญหาการพิพาทและเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ในแต่ละท้องที่ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เพราะการบริหารจัดการบ้านเมืองให้น่าอยู่ ส่วนหนึ่งต้องมีการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมด้วย หากปรากฏว่าการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ยังดำเนินต่อไปปัญหาความขัดแย้งก็ทวีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องหาแนวทางและวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง นำไปสู่การกำหนดนโยบาย การวางมาตรการและพัฒนาพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ และลดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินในที่ดินสาธารณประโยชน์ และเพื่อให้ทราบจำนวนที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทที่พลเมืองใช้ร่วมกันที่แน่นอนและชัดเจนที่มีอยู่ในประเทศ อีกทั้งเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ดินมาเป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์และกำหนดที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐกับเอกชน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหาความขัดแย้ง ด้วยมาตรการและวิธีการในการจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์แบบประชาชนมีส่วนร่วม

     ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 85 บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดมาตรการการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนโดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย รวมถึงจัดให้มีการส่งเสริม บำรุงรักษาและคุ้มครองสภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

     ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกองเอก วิลาส รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้วางแนวทางพัฒนาจังหวัดที่ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและเพื่อให้การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการมุ่งพยายามที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้ากับการคุ้มครองและส่งเสริมความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นที่ดินสาธารณประโยชน์ในปัจจุบันจึงต้องมีแนวทางและวิธีจัดการที่ดินในลักษณะที่ยั่งยืน โดยให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างจริงจังและยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องหาแนวทางและวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ และลดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินในที่ดินสาธารณประโยชน์

     จากปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนมาก และจากสภาพความเป็นจริงของวันนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันที่แน่นอนและชัดเจน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจหาจำนวนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทประชาชนใช้ร่วมกันที่มีอยู่ทั้งหมดในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางในการคุ้มครองดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ให้เหลืออยู่รวมถึงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่สูงมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการด่วนมาก

     จากปัญหาดังกล่าว โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ด้วยเป้าหมายจังหวัดเพชรบูรณ์มีการสำรวจและจัดทำแผนแม่บททะเบียนที่สาธารณประโยชน์ที่ครบถ้วนถูกต้องว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งสามารคนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ