OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

น้ำกลิ่นแมงดานาตราแม่พลอยมีปัญหาให้ อย.และสคบ.แก้ไข

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า "สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้ บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิที่ จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิด

     สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับความเสียหาย ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือได้รับอันตรายจากสินค้าอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์

     ถ้าสองหน่วยงานนี้ดูแลผู้บริโภคตามอำนาจหน้าที่เรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ต้องได้รับการแก้ไข นางปภัสรา อินคา บ้านอยู่ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ได้เปิดร้านขายอาหารตามสั่งบริการลูกค้าทั่วไปอยู่ที่ริมถนนสายอุตรดิตถ์-เด่นชัย ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันเกิดเหตุขณะทำอาหารบริการลูกค้าตามสั่งได้ทำขวดกลิ่นแมงดานาล้ม น้ำกลิ่นแมงดานาหกใส่กล่องโฟมบรรจุอาหารที่เตรียมใส่อาหารให้ลูกค้า น้ำกลิ่นแมงดานากัดโฟมละลายเป็นวงกว้างสร้างความตกใจแก่นางปภัสนาฯ และเหตุการณ์ดังกล่าวมีลูกค้าในร้านหลายคนให้ความสนใจจึงได้ลองพิสูจน์ดูใหม่ด้วยการนำน้ำแมงดานามาหยดใส่กล่องโฟมอีกครั้งด้วยการเฝ้าดูพร้อมๆกันปรากฏว่ากล่องโฟมละลายอย่างรวดเร็วสร้างความวิตกกังวลแก่ลูกค้าในร้านที่พบเห็นแต่ด้วยเหตุขวดแมงดานาขวดดังกล่าวมีการเปิดใช้แล้วลูกค้าในร้านคนหนึ่งให้ข้อคิดเห็นว่าเพื่อความกระจ่างให้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าน้ำกลิ่นแมงดานาดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกขวดหรือเปล่าขอให้นางปภัสราฯได้พิสูจน์ด้วยการไปซื้อน้ำกลิ่นแมงดานาขวดใหม่ที่บรรจุในภาชนะที่ผู้ผลิตจัดส่งมาขายโดยที่ยังไม่มีการเปิดขวดกลิ่นแมงดานา

     นางปภัสราฯไปซื้อกลิ่นแมงดานาขวดใหม่มาพิสูจน์พร้อมๆกันและได้บันทึกวีดีโอไว้เป็นหลักฐาน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดกล่องภาชนะตลอดถึงขวดกลิ่นแมงดานาที่ได้รับการบรรจุหุ้มห่อด้วยพาสติกอีกชั้นหนึ่ง เมื่อแกะออกดูพร้อมกันและหยดลงกล่องโฟมเพียงหนึ่งหยดพบว่าน้ำกลิ่นแมงนากัดกล่องโฟมอย่างรวดเร็ว เมื่อหยดลงไป3 หยดพบความรวดเร็วมากขึ้น และเมื่อเทลงบนกล่องโฟมครึ่งขวดพบว่าน้ำกลิ่นแมงดากัดกล่องอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างสร้างความหวาดเสียวกับผู้ร่วมพิสูจน์บางคนถึงกับอุทานว่าถ้าเรากินเข้าไปลำใส้จะเป็นอย่างไรบ้างนึกแล้วเสียว เมื่อดูกล่องบรรจุกลิ่นแมงดานาฉลากที่บรรจุระบุว่าเป็นยอดกลิ่นแมงดานาตราแม่พลอย แบ่งบรรจุโดย บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 99 หมู่ 4 ซอยโชคชัยโย ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ตามฉลากบอกวิธีใช้: ใช้เพียง 1-3 หยดในน้ำพริก น้ำปลา 1 ถ้วยเล็ก หรือตามต้องการ เพื่อให้ได้กลิ่นแมงดานา ระบุเลขที่ อย.73-1-05837-2-0016 พร้อมระบุวันผลิตและวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน

     ต้องเป็นหน้าที่ของ สคบ. และ อย. หน่วยงานของรัฐทั้งสองที่มีหน้าที่โดยตรง ในส่วนของ สคบ. คงต้องเป็นหน้าที่ของส่วนกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ต้องลงมาดูแลแก้ปัญหาค้างคาใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค อย่าปล่อยให้ผู้บริโภคต้องทนต่อความไม่ปลอดภัยจากผู้ประกอบธุรกิจอีกต่อไป ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากผู้ประกอบการที่ได้กระทำการละเมิดสิทธิองผู้บริโภค สคบ. ต้องจัดให้มีการพิสูจน์สินค้าเพื่อความปลอดภัยและเกิดความเข้าใจให้กับผู้บริโภค ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากต้องทำงานประสานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมในการซื้อสินค้าที่เป็นอันตรายสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานด้วยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับกรสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ดำเนินการตรวจสอบจับกุมดำเนินคดีเพื่อป้องกันและป้องปรามให้ผู้ประกอบระมัดระวังในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วน อย. ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสมประโยชน์มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี ต้องกำกับดูแลให้มีการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยได้มาตรฐานก่อนให้ผู้ประกอบการออกวางจำหน่าย น้ำกลิ่นแมงดานาตราแม่พลอยมีปัญหาให้ อย. และสคบ. แก้ไข ให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างรวดเร็วด้วยการทำทันที...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ