OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ผู้ว่าฯ ชัยนาททิ้งประชาชนหรือคนโพนางดำออกบอกเท่าไรก็ไม่เข้าใจ

     บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ประกอบกิจการผลิตไนโตรเซลลูโลสสำหรับอุตสาหกรรม เป็นภาษาทางราชการ แต่ชาวบ้านโพนางดำออก บอกเป็นโรงงานผลิตสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษจากโรงงาน และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด เป็นโรงงานที่ใช้กำลังเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ทั้งยังเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารไนโตรเซลลูโลส หรือดินสำลี สารไนตริกซัลฟูริก อัลกอฮอล์ จัดอยู่ในจำพวกสารอันตรายไวไฟ สารเคมีเหล่านี้เป็นพิษต่อร่างกาย ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรงผิวหนัง มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตธรรมชาติของชาวชนบท การประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบ ผลผลิตตกต่ำมีปัญหาตามมามากมาย ที่ผ่านมาพบว่านอกจากนาข้าวได้รับความเสียหายแล้วยังพบว่าปลาที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานตายทำให้ปลาขาดหายสูญพันธุ์ไปในปัจจุบัน น้ำเน่า กลิ่นเหม็นเป็นเรื่องปกติของชาวบ้าน ทำให้เป็นที่สงสัยว่าโรงงานนี้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการได้อย่างไรที่ชาวบ้านทั่วไปไม่มีใครรู้

     นายบุญชู แย้มทอง อยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท แกนนำชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานดังกล่าวได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนไปถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ.2551 เล่าถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีได้รับผลกระทบด้านมลพิษ จากการผลิตสารเคมีของบริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด การประกอบกิจการโรงงานก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญตลอดเวลา ลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย เกิดความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน

     นายประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในขณะนั้นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานไตรภาคีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน กรณีการร้องเรียนการก่อสร้างโรงงานประกอบกิจการผลิตไนโตรเซลลูโลสสำหรับอุตสาหกรรม ของบริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหา ให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม เป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ชุมชนและสถานประกอบการอุตสาหกรรมร่วมมือกันในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม มีความเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงแต่งตั้งคณะทำงานไตรภาคีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน ประกอบด้วยคณะทำงาน 13 หน่วยงาน/องค์กร มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานคณะทำงาน ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน โดยการกำกับดูแลการปฏิบัติของโรงงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ

     จากข้อร้องเรียนของชาวบ้านถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงทำให้มีคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท แต่งตั้งคณะทำงานไตรภาคีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน ในเวลาต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชัยนาท และอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการอนุญาตให้ตั้งโรงงานเนื่องจากมิได้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้โรงงานจึงไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ส่วนเหตุร้องเรียนเกิดจากความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานราชการ

     วันนี้ชาวบ้านบอกปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขพอที่จะให้ชาวบ้านทนอยู่กันได้ การร้องเรียนขอความช่วยเหลือชาวบ้านก็ต้องทำกันต่อไป เมื่อภาครัฐอ้างว่าโรงงานได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ชาวบ้านคิดเอาแต่ได้จะให้หยุดกิจการทำได้อย่างไรโรงงานลงทุน 2 พันกว่าล้านหากหยุดกิจการไปความเสียหายเกิดขึ้นเท่าไรไหนจะคนพื้นที่ ที่ทำงานในโรงงานก็ต้องตกงานไปใครรับผิดชอบ เป็นคำตอบที่ภาครัฐยึดถืออ้างปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ถ้าหากปัญหาได้รับการแก้ไขให้ชาวบ้านพอทนอยู่กันได้ การร้องเรียนคงจะไม่มีจนทำให้นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มีหนังสือที่ ชน 0028(1)/513 แจ้งให้บริษัทโนเบล เอ็นซี จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานในส่วนที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น รบกวน เมื่อต้นปี 2553 แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขการขอความช่วยเหลือของชาวบ้านก็ต้องทำกันต่อไป

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือที่ ทส 1009.8/4985 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2554 แจ้งว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงงาน คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำผิวดินหลังจุดระบายน้ำทิ้งของโรงงานและน้ำประปาชุมชนมีค่าอยู่ในมาตรฐานกำหนด ยืนยันปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว

     “มหาวชิ14318” ดูเอกสารหลักฐานการร้องเรียนขอความช่วยเหลือของชาวบ้านและเอกสารหลักฐานการแก้ปัญหาของรัฐยังขัดในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในข้อเท็จจริงปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน และเหตุรำคาญได้รับการแก้ไขไปแล้วจริงหรือไม่พิสูจน์ได้ไม่ยาก ส่วนปัญหาข้อกฎหมาย โรงงานได้ผ่านการทำประชาวิจารณ์จากชาวบ้านหรือไม่ และบ่อบำบัดตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานหรือในหมู่บ้าน ความต้องการของชาวบ้านถ้าจะแก้ไขอย่างจริงใจไม่ยากเกินไป ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รับปากชาวบ้านไว้ว่าอย่างไร ถ้าหัวใจไม่ทิ้งประชาชน...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ