OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

โรงงานปล่อยน้ำเสียไหลลงแม่น้ำน่านอุตสาหกรรมอุตรดิตถ์คิดแก้ปัญหาอย่างไร

     แม่น้ำน่านนับเป็นลำน้ำสาขาสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ถ้าขาดน้ำเมื่อใดก็เป็นการยากที่มนุษย์ สัตว์ และพืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้นาน จากประวัติศาสตร์ในการสร้างเมือง สร้างบ้านเรือนในสมัยโบราณพบว่าทุกเหล่า ทุกเผ่าพันธุ์เลือกตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำสายใหญ่ที่มีต้นน้ำจากภูเขาที่มีป่าไม้สมบูรณ์

     แม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดจากดอยภูแวในเทือกเขาหลวงพระบางซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ลำน้ำน่านตอนต้นไหลไปทางทิศเหนือคดเคี้ยวไปทางทิศตะวันตก ลำน้ำน่านในช่วงนี้จะมีที่ราบริมฝั่งแม่น้ำติดต่อกันจนถึงอำเภอเวียงสา แต่ก็เป็นที่ราบแคบๆ จากนั้นแม่น้ำน่านจะไหลผ่านหุบเขา ในพื้นที่อำเภอนาน้อย นาหมื่น และถูกกั้นด้วยเขื่อนสิริกิติ์ ที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ไปบรรจบกับแม่น้ำยมที่ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลรวมกับแม่น้ำปิงที่ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง รวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เมืองสี่แควต้นลำน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีความยาวตลอดลำน้ำถึง 615 กิโลเมตร นับว่ายาวที่สุดในบรรดาแควต้นน้ำเจ้าพระยาด้วยกัน มีพื้นที่ลุ่มน้ำถึง 33,130 ตารางกิโลเมตร ที่ราบสองฝั่งแม่น้ำน่านตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ลงมีประมาณ 1,800,000 ไร่ เฉพาะในเขตชลประทานพิษณุโลกนับว่าเป็นทุ่งราบที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง

     สภาพน้ำในแม่น้ำน่านช่วงต้นลำน้ำเริ่มตั้งแต่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง เชียงกลาง ปัว ท่าวังผา เรื่อยมาถึงเขตเมืองน่าน ภูเพียง เวียงสา นาน้อย นาหมื่น สภาพน้ำในแม่น้ำโดยทั่วไปคุณภาพน้ำมองดูด้วยตาเปล่าเห็นว่าน้ำในแม่น้ำมีสีแดง เนื่องจากลำน้ำตอนต้นเคยเป็นป่าสมบูรณ์ ปัจจุบันมีการบุกรุกป่ากลายเป็นป่าเสื่อมโทรม สภาพเทือกเขาทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กกำลังกลายเป็นสวนยางพาราขนาดใหญ่ และจากป่าสมบูรณ์ที่มีต้นไม้นานาพันธุ์ กำลังกลายเป็นป่าไม้อ่อนแอ ที่ไม้ทั้งป่ามีเพียงต้นยางพาราของนายทุนและสวนยางพาราของชาวบ้านขนาดย่อมปะปนกันไป เมื่อฝนตกลงมาคราวใดน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาก็จะปนดินโคลนสีแดงลงมาจึงพบว่าแม่น้ำน่านช่วงบริเวณนี้จะมีสีแดงแต่ประชาชนสองฝั่งลำน้ำยังใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้ยังไม่กลายเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทำให้ต้องเร่งรีบแก้ไข รอเพียงเมื่อไรดินโคลน และต้นไม้โดยเฉพาะต้นยางพาราไหลลงมากับน้ำถล่มเมืองน่านเมื่อไรคนไทยทั่วประเทศคงได้ซับน้ำตาชาวน่านอีกไม่นานเกินรอ จากป่าไม้สมบูรณ์กลายเป็นป่ายางพาราที่มีให้เห็นเช่นทุกวันนี้

     ส่วนแม่น้ำน่านใต้เขื่อนสิริกิติ์ จากบริเวณอำเภอท่าปลา เรื่อยมาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรอน พิชัย พบว่าสภาพน้ำในแม่น้ำน่านมีปัญหาที่ถึงเวลาต้องแก้ไขเนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมชุมชน การเกษตร และการพัฒนา โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำน่านปล่อยสิ่งปฏิกูล(น้ำเน่าเสีย)ไหลลงสู่แม่น้ำน่านทำให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำน่านช่วงบริเวณดังกล่าวเกิดปัญหามลพิษ เนื่องจากการดำเนินการที่ขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การปล่อยน้ำเน่าเสียไหลลงแม่น้ำน่าน ในอดีตไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากปริมาณน้ำเน่าเสียยังอยู่ระดับที่สามารครองรับได้ หรือสามารคฟอกตัวเองได้ อีกทั้งการขาดความร่วมมือในการรักษาแม่น้ำที่นอกเหนือจากการดำเนินงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ประชาชนหรือองค์กรเอกชน และเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำ

     การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษในแม่น้ำน่าน หน่วยงานภาครัฐทั้งจังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องลงมือปฏิบัติพร้อมกันกำหนดเป็นวาระอุตรดิตถ์ในการควบคุมมลพิษแม่น้ำน่าน การควบคุมสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำน่าน การกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมให้มีการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องและน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด ตลอดจนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอย่างเคร่งครัดให้โรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย

     การกระจายความรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพมลพิษในแม่น้ำน่านที่ผ่านมาเป็นไปในลักษณะที่การตัดสินใจและการกำหนดมาตรการหรือแผนการจัดการต่างๆมาจากหน่วยงานส่วนกลางแทบทั้งสิ้น ผลเสียที่เกิดตามมาคือการไม่สามารคแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.การกรายอำนาจ จึงเป็นอีกแนวทางในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ใกล้ชิดกับปัญหาและทราบถึงสาเหตุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานกันระหว่างเจ้าพนักงานในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

     ปัญหาแม่น้ำน่านในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ ปล่อยสิ่งปฏิกูล(น้ำเน่าเสีย) ไหลลงสู่แม่น้ำอยู่ในขณะนี้ เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ เพียงผู้มีอำนาจสั่งการให้หน่วยงานที่ดูแลแม่น้ำ สั่งหน่วยงานที่ดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ทำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด ปัญหานักเรียนและเยาวชนที่เรียนวิชาภูมิศาสตร์ ที่เข้าใจว่าน้ำในแม่น้ำน่านมีสีแดงเนื่องจากต้นกำเนิดมาจากภูเขาและป่าสมบูรณ์ ส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์แม่น้ำน่านมีสีดำ เกิดจากอะไร จะได้เข้าใจให้ถูกต้อง ปัญหาน้ำในแม่น้ำน่านมีสีดำแก้ไขได้เป็นคำถามที่ฝากถึงอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์คิดแก้ปัญหาอย่างไร?

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ