OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ที่จังหวัดน่าน ห้ามขายสุราเถื่อนในร้านค้า ผู้ว่าฯ คิดสรรพสามิตทำ

     พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 4 “สุรากลั่น” หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้วและให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้วแต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรีด้วย มาตรา 7 กำหนดภาษีสุรา สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องเสียภาษีสำหรับสุราที่ทำได้ก่อนขนสุราออกจากโรงงาน ตามอัตราที่กำหนดไว้ ส่วนการเสียภาษีให้กระทำโดยการปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 ได้บัญญัติไว้ใช้บังคับตั้งแต่การทำสุรา การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ภาษีสุรา การใช้และการขนสุรา การขายสุรา เชื้อสุรา เบ็ดเตล็ด มีบทกำหนดโทษทั้งจำทั้งปรับ

     เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กรมสรรพสามิตผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ใช้ความพยายามในการปราบปรามทุกรูปแบบตลอดเวลาที่ผ่านมา ปัญหาก็ยังไม่หมดไป โดยเฉพาะปัญหาสุราเถื่อน กรมสรรพสามิตมีสถิติจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.สุรา ได้หลายคดีมีผู้ต้องหามากมายได้ค่าปรับหลายสิบล้านบาททั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย สุราเถื่อนคือมหันตภัยร้ายที่ทำลายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม จากสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีบ่งบอกถึงการละเมิดกฎหมายส่งผลให้กรมสรรพสามิตต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับผู้กระทำผิด โดยนอกจากจะมีแผนในโครงการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อนยังต้องจัดทำแผนเชิงลึกเฉพาะกิจด้านการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน รวมทั้งแผนบูรณาการตั้งจุดสกัดผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.สุรา โดยเฉพาะสุราเถื่อนมีการตั้งด่านสกัดในเขตพื้นที่ที่มีการลักลอบกระทำผิด อีกทั้งแผนรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคสุราเถื่อนเพราะไม่เพียงจะมีผลเสียต่อการจัดเก็บภาษีของประเทศ่แล้ว สุราเถื่อนยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากกว่าสุราโดยทั่วไป กรมสรรพสามิตจัดชุดเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามตามพื้นที่เป้าหมาย

     ที่จังหวัดน่าน นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คิด ห้ามขายสุราเถื่อนในร้านค้า นายธนันท์ชัย ชิดสิน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่น่าน ทำ ตามประกาศจังหวัดน่านลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ด้วยในจังหวัดน่าน มีโรงงานสุรากลั่นชุมชน จำนวน 320 โรงงาน กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้ดำเนินการควบคุมการผลิตและจำหน่ายให้อยู่ในกฎหมาย อีกทั้งได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงพิษภัย และงดการดื่มสุราเถื่อน แต่ก็ยังมีการลักลอบจำหน่ายสุราเถื่อนอยู่ ทำให้มีเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปยังดื่มสุราเถื่อน เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายมีราคาถูกกว่าปกติ โดยมีร้านค้ารับซื้อจากผู้ผลิตแล้วลักลอบนำมาจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตสุรากลั่นได้หลีกเลี่ยงการชำระภาษีโดยการไม่ซื้อแสตมป์ หรือนำแสตมป์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากต้องการลดต้นทุนการผลิต จึงนำมาจำหน่ายให้กับร้านค้าทั่วไปซึ่งรู้จักกัน โดยการขายในราคาส่ง จากนั้นร้านค้าได้แยกสุราลงใส่ถุงพลาสติก หรือขวดแก้ว ขายให้กับบุคคลที่รู้จักกันและไว้ใจได้ในราคาที่ต่ำกว่าสุราที่ชำระภาษีเล็กน้อยจึงทำให้ผู้ที่ดื่มสุราเถื่อนยังมีอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านได้พยายามป้องกันและปราบปรามในเรื่องนี้อย่างเต็มความสามารค เพื่อไม่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่ซื้อสุราเถื่อน ไม่ให้ร้านค้าทั่วไปจำหน่ายสุราเถื่อน และทำให้ผู้ผลิตและจำหน่ายได้กลับมาเสียภาษีให้กับรัฐเหมือนเช่นที่อื่นๆ

     เพื่อให้การผลิต การจำหน่ายและการดื่มสุราเถื่อนลดน้อยลงหรือหมดไป อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่านบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารคสร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรเอกชน ภาคท้องถิ่นและภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดน่านได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ห้ามร้านค้านำสุราที่ไม่ได้ปิดแสตมป์สุรา หรือสุราที่ไม่ได้เสียภาษี (สุราเถื่อน) เข้ามาจำหน่ายโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามอัตราโทษสูงสุดของกฎหมาย และเพิกถอนใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ห้ามมีแสตมป์สุราที่ใช้แล้วไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซ้ำ เพื่อค้าหรือนำแสตมป์สุราที่ใช้แล้วมาใช้อีก ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์

     ที่จังหวัดน่าน ห้ามขายสุราเถื่อนในร้านค้า ผู้ว่าฯ คิด สรรพสามิตทำ กับมาตรการขจัดปัญหาสุราเถื่อนเข้ามาขายในร้านค้า เป็นการตัดช่องทางการบริโภคสุราเถื่อนของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสรรพสามิตพื้นที่น่านโดยการนำของนายธนันท์ชัย ชิดสิน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่น่าน ทำ และจากนี้ต่อไปทำได้หรือไม่ คนน่านมีเวลาให้ ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ