OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ผู้จัดการมรดกขายฝากที่ดินมรดกทายาทไม่ยินยอมที่ดินจังหวัดสงขลาจดทะเบียนได้อย่างไร

     นายหมาน เระเบ็นหมุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อปี พ.ศ.2543 ก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ทำสัญญากู้ยืมเงินนายพยนต์ ศรีพุธสมบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาปี พ.ศ.2551 นายพยนต์ฯได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบฟ้องบังคับคดีและได้มีการทำสัญญาประณีประนอมยอมความ นายหมานฯ ไม่ทำตามสัญญา นายพยนต์ฯ มอบอำนาจให้ทนายความบังคับคดี ศาลจังหวัดพัทลุง มีหมายถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ให้บังคับคดีตามคำพิพากษา ปรากฏตามสัญญาประณีประนอมยอมความ ให้โจทย์หรือผู้แทนโจทย์เป็นผู้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

     เมื่อปีพ.ศ.2552 ผู้แทนโจทย์พบว่านายหมานฯได้ขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายเส็น เระเบ็นหมุด บิดา ในคำร้องผู้ร้องมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 9 คนและนางสาว เระเบ็นหมุด ภรรยานายเส็นฯ นายเส็นฯมีทรัพย์สินเป็นที่ดินจำนวน 3 แปลงรวมเนื้อที่ดินประมาณ 5 ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้แทนโจทย์ประเมินที่ดินดังกล่าวทั้ง 3 แปลงเห็นว่ามีราคาสูงกว่าหนี้ของนายหมานฯมากจึงเลือกยึดเฉพาะแปลงตามโฉนดที่ดินเลขที่ 175966 เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา ผู้แทนโจทย์ได้ยื่นขอสำเนาโฉนดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นำส่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา

     ต่อมาปี2554 ผู้แทนโจทย์ได้ดำเนินต่อแต่จากหลักเกณฑ์ในการยึดทรัพย์ที่เป็นที่ดินสำนักงานบังคับคดี กำหนดให้โจทย์นำยึดทรัพย์สินที่เป็นที่ดินต้องรับรองสำเนาเอกสารจากสำนักงานที่ดินไม่เกิน 1 เดือน ผู้แทนโจทย์จึงขอสำเนาโฉนดที่ดินพร้องรับรองเอกสารใหม่ พบว่าเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 โฉนดที่ดินแปลงเลขที่ 175966 ได้ถูกแบ่งแยกออกเป็น 4 แปลงรวมแปลงคง พบแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 235358 ซึ่งแบ่งแยกจากแปลงโฉนดเลขที่ 175966 ให้แก่นายหมาน ระเบ็นหมุด มีนายธรรมนูญ คีรีพัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดิน ลงนามในโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 นายหมานฯ ผู้จัดการมรดกนายเส็นฯ ขายฝากมีกำหนด 6 เดือนให้กับนางเกลื่อม รุ่งรัตน์ จากหลักฐานการจดทะเบียนขายฝากไม่มีหลักฐานการให้ความยินยอมของทายาทนายเส็นฯเจ้าของมรดกแต่อย่างใด

     จากหลักฐานเกิดความสงสัยว่าผู้จัดการมรดกขายฝากที่ดินมรดกทายาทไม่ยินยอม ทำได้หรือ ถามเจ้าหน้าที่บอกทำได้ ด้วยความสงสัยว่าจะไม่เกิดปัญหาตามมาหรืออย่างไร จึงได้สอบถามถึงระเบียบและแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดินในเรื่องดังกล่าว มีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนถึงกับลุกจากโต๊ะมาชี้แจงว่าผู้จัดการมรดกมีสิทธิในการจัดการมรดกทุกอย่างเนื่องจากเป็นคำสั่งศาล ในเรื่องนี้ผู้จัดการมรดกได้บันทึกไว้ชัดเจนแล้วว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่ที่ดินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เมื่อถามว่าหากทายาทคนอื่นรู้แล้วไม่ยอมจะทำอย่างไร ได้คำตอบว่าเป็นเรื่องของทายาทกับผู้จัดการมรดกต้องจัดการกันเอง หากทายาทไม่ยอมจริงๆก็ฟ้องเพิกถอนได้ ถ้าศาลสั่งเราทำตามศาลอยู่แล้วไม่มีปัญหา แต่ปัญหาที่มีเมื่อนายหนับ เระเบ็นหมุด ทายาทคนหนึ่งทราบถึงกับบ่นว่าทำได้อย่างไร ถ้าม๊ะ(แม่) และพี่น้องคนอื่นรู้จะทำอย่างไร เรื่องนี้หากทายาทของนายเส็นฯตกลงกันไม่ได้เมื่อไรปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับคนในตระกูลเระเบ็นหมุด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     ฝากเรื่อนี้ถึงนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน ถึงเวลาแล้วที่ต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการกรมที่ดินปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเรื่องใดทำได้อย่างไรให้ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาดุลยพินิจของข้าราชการหลายมาตรฐานกลายเป็นปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อน บางเรื่องญาติพี่น้องถึงกับไม่เผาผีมีให้เห็นมากมาย ส่วนเรื่องนี้มีปัญหาข้อสงสัยที่ท่านต้องตรวจสอบในข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินของท่านรู้เห็นเป็นใจในเรื่องใดบ้าง สนใจทำหน้าที่เพื่อบริการประชาชนโดยทั่วไปหรือเห็นแก่ประโยชน์ของใครบางคน

     ความเห็นส่วนตัวของ มหาวชิ14318 ตั้งข้อสังเกตให้พิจารณาว่า เมื่อปี 2552 ผู้แทนโจทย์คดีของนายพยนต์ ศรีพุธสมบูรณ์ ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ 175966 เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาให้มา หนังสือคำร้องต้องเก็บในแฟ้มโฉนดแปลงดังกล่าว เมื่อนายหมานฯผู้จัดการมรดกยื่นคำร้องแบ่งแยกที่ดินแปลงดังกล่าวในนามเดิมในชื่อตนเอง เจ้าพนักงานที่ดินได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างไรบ้าง ต่อมานายหมานฯ ได้นำที่ดินแปลงแบ่งแยกไปขายฝากบุคคลอื่น เจ้าพนักงานที่ดินใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าทำได้ แต่คิดบ้างหรือไม่ว่าอาจเกิดความเสียหายมากมายตามมา ถ้าการแบ่งแยกเพื่อขายฝากเป็นการทำนิติกรรมอำพรางเพื่อหลบหนี้ที่นายหมานฯถูกบังคับคดี ผู้ซื้อฝากทราบว่าทายาทไม่ยินยอมยังกล้าซื้อฝากทั้งที่นายหมานฯมีที่ดินโฉนดเลขที่10101 จำนวน 3 งานกว่าเป็นชื่อนายหมานฯไม่ติดภาระผูกพันทำไมไม่ขายฝากกันในแปลงทีไม่มีปัญหา ถ้าขายฝากไม่อำพรางเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเป็นใจทำไมไม่แนะนำให้นำทายาทมาให้ความยินยอม กับพฤติกรรมหัวหน้าฝ่ายทะเบียนลุกจากโต๊ะมาชี้แจงรู้รายละเอียดในบันทึกทั้งที่ไม่ได้ถามเป็นพฤติกรรมน่าสงสัย ส่วนคำตอบเป็นเรื่องของทายาทกับผู้จัดการมรดกต้องจัดการกันเอง หากทายาทไม่ยอมจริงๆก็ฟ้องเพิกถอนได้ เป็นการสร้างปัญหาให้ประชาชน คนเป็นข้าราชการไม่ควรปฏิบัติ...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ