OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

กศน.ออกใบ รบ.ปลอมทำลายระบบการศึกษา เลขาธิการ กศน.แก้ปัญหาอย่างไร?

     “การศึกษา” มีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนถึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในส่วนอื่นๆ และไม่ว่าจะพัฒนาในส่วนใดต้องเริ่มมาจากพัฒนาคน ในการพัฒนาคนสามารคทำได้ในหลายรูปแบบ และที่สำคัญการให้การศึกษาคือการพัฒนาคนที่ได้ผลที่สุด สำหรับการศึกษาของคนไทยความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ต้องยอมรับกันว่าการศึกษาของไทยกำลังมีปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนสะท้อนถึงความอ่อนแอของสังคม การศึกษาล้มเหลว สถาบันครอบครัวอ่อนแอ อบายมุขครอบคลุมเต็มพื้นที่ หลายสิ่งเหล่านี้เป็นปฐมเหตุของปัญหานำพาเด็กและเยาวชนเที่ยวกลางคืน กินเหล้า สูบบุหรี่ มีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร ล้วนนำไปสู่ผลกระทบกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย

     การพัฒนาการศึกษา คือหัวใจของทางออกในทุกปัญหาของการพัฒนาประเทศ การศึกษาคือหัวใจสำคัญของทุกองคาพยพแห่งการพัฒนาทุกภาคส่วน การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสู่สังคมไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้ระบบการศึกษามีคุณภาพและความมั่นคงยั่งยืนเป็นโครงสร้างหลักของการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงด้วยการเสริมสร้างวินัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่วินัยแห่งปัญญา มาพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจถึงหลักเกณฑ์แก่นแท้ของปรัชญาทางการศึกษาคือการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลาเพื่อนำพาความเจริญก้าวสู่สังคมไทย

     ในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยการเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานการศึกษาได้มาตรฐานมีความเท่าเทียมกันของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาต่างๆของประเทศให้มีมาตรฐานและคุณภาพของการศึกษากระจายสู่บุคลากรของชาติทุกภาคส่วน “ครู” เป็นตัวกำหนดคุณภาพการศึกษา ครูดีต้องเป็นผู้ที่สอนเป็น เห็นผล มีคนยกย่อง ด้วยการจัดการเรียนการสอนได้ดีมีการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง มีผลการสอนทำให้ลูกศิษย์ก้าวหน้าในชีวิต ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ

     เมื่อครูเป็นตัวกำหนด บทบาทของครูต้องเป็นตัวอย่าง ครูดียากที่จะมีศิษย์เลว ปัญหานักเรียนที่เรียนในระบบภาคปกติ คือที่มาของ กศน.ออกใบ รบ.ปลอม เมื่อนักเรียนในระบบโรงเรียนภาคปกติ พบว่าส่วนน้อยที่ตั้งใจเรียน และพบว่ามีส่วนหนึ่งที่เรียนเพื่อให้จบหลักสูตรและยังพบว่ามีอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่สนใจการเรียนในห้องเรียนสร้างปัญหาให้กับตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอ กลุ่มนักเรียนเหล่านี้มีความคิดบอกต่อ “ไปเอา รบ.จาก กศน.ก็ได้” จึงทำให้การเรียนในห้องเรียนมีผลการเรียนไม่จบการศึกษา แต่ต่อมาก็ยังสามารคเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เหมือนเช่นนักเรียนคนอื่นๆ จึงทำให้การศึกษาพัฒนาชาติไม่ได้เพราะเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ไฝ่เรียน

     “มหาวชิ14318” เห็นด้วยกับนโยบายยกระดับการศึกษาให้คนไทยจบ ม.ปลายทุกคนของนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. จากผลการสำรวจข้อมูลการศึกษาของคนไทยทำให้ทราบว่ายังมีผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับ ม.ปลาย ราว 35 ล้านคน ถือเป็นภารกิจใหญ่ที่ท้าทายของ กศน. ที่จะขับเคลื่อนนโยบายนี้ไปสู่ความสำเร็จ แต่นโยบายนี้ควรจะใช้กับบุคคลที่มีวัยวุฒิ และมีความคิดก้าวหน้าที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรของแต่ละบุคคล ไม่ควรนำนโยบายนี้ไปใช้ปนกับเด็กและเยาวชนที่ไม่สนใจการเรียนในระบบโรงเรียนภาคปกติ เลิกเสียทีได้หรือไม่กับนโยบายให้โอกาสเด็กนักเรียนที่เรียนไม่จบในระบบภาคปกติแต่กลับมีใบ รบ.ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย ถ้าระบบนี้ยังใช้และมีอยู่ต่อไปอย่าหวังว่าการศึกษาจะพัฒนาชาติอีกเลย คงไม่ต้องบอกว่าเด็กที่ไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในระบบโรงเรียนภาคปกติมีใครที่ไหนบ้าง เขามีแนวทางทำกันอย่างไร

     ตามระเบียบของ กศน. นักศึกษาต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องมีกิจกรรมกับ กศน. อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง กระบวนการเรียนการสอน กศน.มีกิจกรรมเช่นการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน หรือการรณรงค์ประชาธิปไตย การรณรงค์โรคเอดส์ หรือกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต นักศึกษาต้องเข้ากระบวนการเหล่านี้ ในกิจกรรมต่างๆ กศน.จะมีคะแนนเก็บให้กับนักศึกษาไว้รวมกับคะแนนสอบวัดผลปลายภาคเหมือนการเรียนในระบบทุกอย่างเพียงแต่นักศึกษาไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาเท่านั้นเอง การเรียน กศน.ได้กำหนดให้เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อถึงเวลาสอบปลายภาคก็ต้องเข้าสอบตามที่ กศน.กำหนด

     เมื่อ กศน.กำหนดกฏเกณฑ์ไว้อย่างนี้ นักศึกษา กศน.ที่มีความตั้งใจไฝ่เรียนแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาก็สามารคใช้ช่องทางนี้สร้างฝันให้เป็นจริงได้ดังตัวอย่างที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ อาชีพอัยการ ผู้พิพากษา ครูอาจารย์ นักการเมือง รัฐมนตรีก็เคยใช้ช่องทางนี้ก้าวสู่ความสำเร็จมาแล้วหลายราย กศน.กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างคน สร้างชาติได้อีกช่องทางหนึ่ง

     เพื่อรักษาคุณภาพการศึกษา กศน.ออกใบ รบ.ปลอมทำลายระบบการศึกษา เลขาธิการ กศน.แก้ปัญหาอย่างไร เป็นข้อกล่าวหาว่ามีนักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบภาคปกติไม่จบการศึกษาในปีการศึกษา แต่กลับมาจบการศึกษาได้รับใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร จาก กศน. เลขาธิการ กศน. อย่าพึ่งปฏิเสธว่าไม่มีอย่างแน่นอน เนื่องจากเด็กที่ไม่ลาออกจากโรงเรียนเก่าไม่สามารคขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษากับ กศน. ได้ เนื่องจากเลขบัตรประจำตัว 13 หลักจะไปฟ้องในตัวของมันเองที่ศูนย์สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ แต่ข้อเท็จจริงถ้าจะพิสูจน์ทำได้ไม่ยาก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ คัดเฉพาะอายุ 18-20 ปี ที่ใช้ใบ รบ.ของ กศน. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ลองดูก็จะรู้ว่าจริง...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ